Windows XP cho phép người sử dụng thay đổi các thông số cho tài khoản của mình như đổi tên và mật khẩu đăng nhập, hình ảnh đại diện, loại tài khoản... Sau đây là cách thay đổi các thông số này.

Truy cập vào phần quản lý tài khoản

  • Truy cập vào Start Menu -> Control Panel

Start Menu - Control Panel

  • Trong Control Panel, chọn User Accounts

Control Panel

  • Trong User Accounts, Nhấn chuột vào tên của tài khoản muốn sửa hoặc chọn Change an account rồi sau đó nhấn chuột vào tên tài khoản muốn sửa đổi.

User Accounts

Thay đổi tài khoản người dùng

Trong phần sửa đổi có các thông số sau:

Change an account

  • Thay đổi tên của tài khoản: Chọn Change the name. Thay đổi tên và nhấn Change Name.

Thay đổi tên của tài khoản

Thay đổi hình ảnh của tài khoản

Nếu muốn chọn hình ảnh khác của mình đã được lưu trên máy nhấn Browse for more picture. Tìm đến thư mục có chứa hình ảnh của mình, dùng chuột nhấn vào hình để chọn rồi nhấn Open.
more_picture


BuaXua.vn