Trong SMF có các cấp quản lý nội dung theo thứ tự lớn nhất là Category (Đề mục chính), Board (Chuyên mục), Child of Board (Chuyên mục phụ). SMF có thể có nhiều Category, Board,... Sau đây là cách tạo và sửa các cấp quản lý nội dung của SMF:

Cách tạo Category mới:

Truy cập Menu Admin -> Diễn đàn -> Diễn đàn -> nhấn vào Create New Category.

Trong New Category:

new_category.png

 • Order: Sắp xếp thứ tự cho Category, In first place là đặt phía trên hết.
 • Full name: Tên của Category.
 • Collapsible: Cho phép thu gọn Category này nếu đánh dấu vào ô.
 • Nhấn Add Category để tạo.

Cách sửa Category đã có:

Truy cập Menu Admin -> Diễn đàn -> Diễn đàn -> nhấn vào Modify Boards.

Trong Modify Boards:

board_modify.png

Nhấn vào (Modify) nằm ngay bên phải của Category để sửa thành tên khác hoặc sắp xếp thứ tự tùy ý.

Cách tạo Board mới:

Truy cập Menu Admin -> Diễn đàn -> Diễn đàn -> Modify Boards -> Nhấn vào Add Board.

Trong Modify Board:

new_board.png

 • Category: Chọn Category để chứa Board này.
 • Order: Sắp xếp thứ tự, Child of... là tạo Board phụ (Sub).
 • Full name: Tên của Board.
 • Descrition: Phần thông tin về Board này.
 • Allowed Groups: Thiết lập quyền truy cập vào Board này cho các nhóm thành viên.
 • Board access: Thiết lập các hạn chế truy cập đối với Board này.
 • Moderators: Ghi tên của các thành viên giữ nhiệm vụ quản lý Board này.
 • Count Posts: Thông tin về số lượng bài viết trong Board.
 • Board Theme: Chọn Theme cho Board.
 • Override Member's Theme: Chọn Theme mặc định cho thành viên.

Sau khi thiết lập xong nhấn Sửa để chấp nhận hoặc nhấn Delete để xóa Board.

Cách sửa Board đã có:

Truy cập Menu Admin -> Diễn đàn -> Diễn đàn -> Modify Boards -> Nhấn vào (Modify) nằm bên phải cùng hàng của Board để sửa.

Nhấn vào Move để sắp xếp thứ tự các Board.

Cách tạo nơi lưu các bài viết bị xóa:

Tạo CategoryBoard để lưu các bài viết bị xóa giống như các bước trên.

Truy cập Menu Admin -> Diễn đàn -> Diễn đàn -> Settings.

recycled.png

Đánh dấu chọn Enable recycling of deleted topics.

Chọn Board được tạo để lưu các bài viết bị xóa trong Board for recycled topics.

Nhấn Save.

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.