Component, Module, Plugin là các thành phần mở rộng trong Joomla! được gọi chung là Extension, đây chính là các thành phần cung cấp các chức năng cho trang web. Mặc định khi cài đặt Joomla! 1.5 đã có sẵn một số extension cơ bản tuy nhiên bạn vẫn có thể cài đặt thêm các thành phần mở rộng khác cho trang web Joomla! của mình.

Sau đây là cách cài đặt và gỡ bỏ các thành phần mở rộng (Component, Module, Plugin, Template) Joomla! trong 1.5.

Cách cài đặt Extension:

  • Truy cập vào phần quản lý của Joomla! (Administrator) và chọn Extensions -> Install/Uninstall

install-uninstall
install-uninstall

  • Trong phần Install, nhấn nút Browse.

browse
browse

  • Chọn gói cài đặt thành phần mở rộng muốn cài đặt và nhấn nút Open.

file_upload
file_upload

  • Nhấn nút Upload File & Install để cài đặt.

upload_file_install
upload_file_install

  • Nếu cài đặt thành công sẽ xuất hiên thông báo:

install_success
install_success

  • Sau khi cài đặt xong bạn có thể sử dụng Extension này bất cứ lúc nào bằng cách truy cập vào phần quản lý Components đối với Component

component_manager
component_manager

  • Hoặc Extensions đối với Module, Plugin, Template

extensions_manager
extensions_manager

Cách gỡ bỏ Extension:

  • Trong phần quản lý của Joomla! (Administrator) và chọn Extensions -> Install/Uninstall

 

install-uninstall
install-uninstall

  • Trong phần Install/Uninstall, chọn loại Extension (Components, Modules, Plugins hoặc Template) và đánh dấu chọn Extension nào muốn gỡ bỏ sau đó nhấn nút Uninstall.

extensions_uninstall
extensions_uninstall

  • Nếu việc gỡ bỏ Extension thành công sẽ xuất hiện thông báo:

uninstall_success
uninstall_success

Lưu ý: 

Joomla! 1.5 cho phép cài đặt theo 3 cách:

extensions_install
extensions_install

1/ Cài đặt từ gói cài đặt đã được tải về máy tính cá nhân, đây là cách cài đặt thông dụng như hướng dẫn bên trên.

2/ Cài đặt trực tiếp từ thư mục chứa các tập tin của Extension bằng cách giải nén gói cài đặt vào thư mục có tên là tmp của Joomla! Cách này thường được sử dụng khi cài đặt theo cách cách thứ 1 bị lỗi.

3/ Cài đặt trực tiếp từ địa chỉ liên kết đến gói cài đặt.