Trong Joomla! 1.0, các Component (Banners, News Feeds, Polls, Weblinks, Syndicate, and Mass Mail) có thể xóa được bằng cách truy cập vào administrator back-end: Installers > Components. Do các Component này không có các gói cài đặt tự động nên nếu muốn cài đặt lại chúng thì phải thực hiện theo phương pháp thủ công.

Sau đây là cách cài đặt lại các Component đã bị xóa trong Joomla! 1.0:

Tải gói cài đặt đầy đủ của phiên bản Joomla! 1.0.x đang sử dụng về và giải nén chúng.

Sao chép (Copy) hoặc Upload (nếu thực hiện trên Hosting) các thư mục và tập tin của Component muốn cài đặt lại vào đúng vị trí tương ứng của nó. (Xem thông tin bên dưới)

Các thư mục chứa Component trong Joomla! là administrator/components (Back-end) và components (Front-end), trong đó có các thư mục được đặt theo tên của Component.

Tạo lại các dữ liệu cho Component muốn cài đặt lại trong bảng jos_components của Database bằng cách trong phpMyAdmin chọn tab SQL và dán (Paste) các dòng lệnh SQL (Xem thông tin bên dưới) vào ô trống (Run SQL query) và nhấn nút Go.

run_sql_1.0
run_sql_1.0

Phải sao lưu các thư mục, tập tin và database của Joomla! trước khi thực hiện để có thể khôi phục lại nếu bị lỗi.

Sau đây là thông tin về tên, thư mục và lệnh SQL để cài đặt lại các Component:

Banner:

 • /administrator/components/com_banners/
 • /components/com_banners/
INSERT INTO `jos_components` VALUES (1, 'Banners', '', 0, 0, '', 'Banner Management', 'com_banners', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, '');
INSERT INTO `jos_components` VALUES (2, 'Manage Banners', '', 0, 1, 'option=com_banners', 'Active Banners', 'com_banners', 1, 'js/ThemeOffice/edit.png', 0, '');
INSERT INTO `jos_components` VALUES (3, 'Manage Clients', '', 0, 1, 'option=com_banners&task=listclients', 'Manage Clients', 'com_banners', 2, 'js/ThemeOffice/categories.png', 0, '');

News Feeds:

 • /administrator/components/com_newsfeeds/
 • /components/com_newsfeeds/
INSERT INTO `jos_components` VALUES (12, 'News Feeds', 'option=com_newsfeeds', 0, 0, '', 'News Feeds Management', 'com_newsfeeds', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, '');
INSERT INTO `jos_components` VALUES (13, 'Manage News Feeds', '', 0, 12, 'option=com_newsfeeds', 'Manage News Feeds', 'com_newsfeeds', 1, 'js/ThemeOffice/edit.png', 0, '');
INSERT INTO `jos_components` VALUES (14, 'Manage Categories', '', 0, 12, 'option=com_categories§ion=com_newsfeeds', 'Manage Categories', '', 2, 'js/ThemeOffice/categories.png', 0, '');

Polls:

 • /administrator/components/com_poll/
 • /components/com_poll/
INSERT INTO `jos_components` VALUES (11, 'Polls', 'option=com_poll', 0, 0, 'option=com_poll', 'Manage Polls', 'com_poll', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, '');
CREATE TABLE `jos_polls` (`id` int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, `title` varchar(100) collate latin1_general_ci NOT NULL DEFAULT '', `voters` int(9) NOT NULL DEFAULT '0', `checked_out` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `checked_out_time` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
`published` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', `access` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `lag` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=15 ; INSERT INTO `jos_polls` VALUES (14, 'This Joomla! installation was ....', 1, 0, '0000-00-00 00:00:00', 1, 0, 86400); CREATE TABLE `jos_poll_data` (`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `pollid` int(4) NOT NULL DEFAULT '0', `text` text collate latin1_general_ci NOT NULL, `hits` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', PRIMARY KEY (`id`), KEY `pollid` (`pollid`,`text`(1))) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=13 ; INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (1, 14, 'Absolutely simple', 1);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (2, 14, 'Reasonably easy', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (3, 14, 'Not straight-forward but I worked it out', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (4, 14, 'I had to install extra server stuff', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (5, 14, 'I had no idea and got my friend to do it', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (6, 14, 'My dog ran away with the README ...', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (7, 14, '', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (8, 14, '', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (9, 14, '', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (10, 14, '', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (11, 14, '', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (12, 14, '', 0); CREATE TABLE `jos_poll_date` (`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', `vote_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `poll_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', PRIMARY KEY (`id`), KEY `poll_id` (`poll_id`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=1 ; CREATE TABLE `jos_poll_menu` (`pollid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `menuid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', PRIMARY KEY (`pollid`,`menuid`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci; INSERT INTO `jos_poll_menu` VALUES (14, 1);

Web Links:

 • /administrator/components/com_weblinks/
 • /components/com_weblinks/
INSERT INTO `jos_components` VALUES (4, 'Web Links', 'option=com_weblinks', 0, 0, '', 'Manage Weblinks', 'com_weblinks', 0, 'js/ThemeOffice/globe2.png', 0, '');
INSERT INTO `jos_components` VALUES (5, 'Web Link Items', '', 0, 4, 'option=com_weblinks', 'View existing weblinks', 'com_weblinks', 1, 'js/ThemeOffice/edit.png', 0, '');
INSERT INTO `jos_components` VALUES (6, 'Web Link Categories', '', 0, 4, 'option=categories§ion=com_weblinks', 'Manage weblink categories', '', 2, 'js/ThemeOffice/categories.png', 0, '');

Syndicate:

 • /administrator/components/com_syndicate/
 • /components/com_rss/
INSERT INTO `jos_components` VALUES (17, 'Syndicate', '', 0, 0, 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1', 'Manage Syndication Settings', 'com_syndicate', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, '');

Mass Mail:

 • /administrator/components/com_massmail/
 • Front-end không có.
INSERT INTO `jos_components` VALUES (18, 'Mass Mail', '', 0, 0, 'option=com_massmail&hidemainmenu=1', 'Send Mass Mail', 'com_massmail', 0, 'js/ThemeOffice/mass_email.png', 0, '');

Các lệnh SQL trên đây dùng cho bảng dữ liệu có tiền tố (Prefix) mặc định của Joomla! là jos_, nếu bảng dữ liệu của bạn khác thì phải sửa các lệnh SQL này lại cho đúng.

www.buaxua.vn

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.