Thông tin về người sử dụng luôn được tự động tích hợp vào mỗi tập tin Word khi chúng được tạo ra giúp cho những người sử dụng tập tin này sẽ biết được nguồn gốc của chúng. Thông tin này được khai báo khi cài đặt chương trình, tuy nhiên người sử dụng có thể thay đổi lại theo ý mình.

Thông tin của tập tin sẽ được tự động hiển thị mỗi khi chỉ con trỏ chuột vào biểu tượng của tập tin.

Thông tin người sử dụng của tập tin Word
Thông tin người sử dụng của tập tin Word

Thay đổi thông tin người sử dụng

Truy cập vào trình đơn Tools và chọn Options.

options
options

Trong của sổ Options bạn hãy chọn mà hình User Information thiết lập các thông số như sau:

  • Name: Tên của bạn.
  • Initials: Tên viết tắt (Ký hiệu).
  • Mailing address: Địa chỉ Email của bạn.

User Information
User Information

  • Sau khi thực hiện xong bạn nhấn OK để đồng ý.