Bạn đã biết các công thức để tính toán các bài toán và Excel 2003 cũng sử dụng các công thức tương tự để thực hiện các phép tính trong bảng tính. Trong Excel Một công thức có thể là sự kết hợp của các giá trị bao gồm số hoặc tham chiếu ô và các toán tử cộng, trừ, nhân, chia và bằng để thành một biểu thức đại số.

Công thức trong bảng tính Excel 2003

Trong Excel Một công thức có thể là sự kết hợp của các giá trị bao gồm số hoặc tham chiếu ô và toán tử +  -  * /= để thành một biểu thức đại số. Excel yêu cầu mọi công thức phải bắt đầu bằng dấu bằng =

Bảng dưới đây minh họa các toán tử toán học đã học ở trường và những toán tử được sử dụng trong Excel 2003.

Phép tính Ký hiệu toán học Ký hiệu trong Excel
Cộng + +
Trừ - -
Nhân x *
Chia : /
Bằng = =

Trong Excel, kết quả của một công thức sẽ hiển thị trong ô trên bảng tính còn công thức chỉ hiển thị trong thanh Công thức. Kết quả của công thức sẽ được tự động thay đổi khi các giá trị khác nhau được nhập vào các ô được sử dụng trong công thức.

Công thức trong bảng tính Excel 2003
Công thức trong bảng tính Excel 2003

Cách tạo một công thức với các phép tính đơn giản trong Excel 2003

Một công thức đơn giản trong Excel chỉ chứa một phép toán, thí dụ như một số cộng với số thứ hai bằng số thứ ba. Viết một công thức này cũng đơn giản là 1 + 1. Sự khác biệt duy nhất trong Excel là tất cả các công thức phải bắt đầu bằng dấu bằng = Nếu không có dấu = thì Excel sẽ hiểu rằng đây không phải công thức tính toán và những gì sẽ xuất hiện trong ô không phải là kết quả của một công thức.

Cách tạo một công thức với các phép tính đơn giản trong Excel 2003
Cách tạo một công thức với các phép tính đơn giản trong Excel 2003

Bạn phải bắt đầu một công thức với dấu bằng, áp dụng cho bất kỳ công thức nào, đơn giản hay phức tạp, có thể cộng, trừ, nhân hoặc chia.

Không phải lúc nào Excel cũng cho bạn biết nếu công thức của bạn có lỗi, do đó bạn phải tự mình kiểm tra tất cả các công thức của bạn.

Cách tạo một công thức đơn giản tính giá trị trong hai ô trong Excel 2003

Điều gì xảy ra nếu một cột chứa nhiều số và mỗi số thường xuyên thay đổi? Chắc chắn là bạn sẽ không muốn viết lại một công thức mới mỗi khi một số được thay đổi. May mắn thay, Excel 2003 cho phép bạn sử dụng các tham chiếu ô trong công thức.

Một công thức có thể tính giá trị của hai ô, sau đó khi bạn thay đổi giá trị bất kỳ vào hai ô này thì công thức sẽ điều chỉnh kết quả tương ứng.

Cách tạo một công thức đơn giản cộng giá trị của hai ô

Muốn tạo một công thức cộng giá trị của hai ô với nhau bạn làm như sau

 1. Nhập các số bạn muốn tính toán trong các ô riêng biệt, ví dụ: nhập 60 trong ô B220 trong ô C2
 2. Nhấp chuột vào ô nơi kết quả sẽ được hiển thị, ví dụ D2
 3. Nhập dấu bằng = để cho Excel biết rằng một công thức đang được nhập vào.
 4. Nhập địa chỉ của ô chứa số hạng đầu tiên, ví dụ B2
 5. Nhập dấu cộng + để cho Excel biết rằng phép tính cộng sẽ được thực hiện.
 6. Nhập địa chỉ của ô chứa số hạng thứ hai, ví dụ C2
 7. Nhấn phím Enter hoặc nhấp vào nút Enter trên thanh Công thức để hoàn thành công thức.

Cách tạo một công thức đơn giản cộng giá trị của hai ô trong Excel 2003
Cách tạo một công thức đơn giản cộng giá trị của hai ô trong Excel 2003

Các công thức có thể được tạo bằng cách sử dụng số hoặc tham chiếu ô. Bạn có thể dùng chuột để chọn các ô sẽ được sử dụng trong công thức thay vì nhập địa chỉ của ô. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng phương pháp này để tạo các công thức đơn giản dưới đây.

Cách tạo một công thức đơn giản trừ giá trị của hai ô

Muốn tạo một công thức trừ giá trị của hai ô với nhau bạn làm như sau

 1. Nhập các số bạn muốn tính toán trong các ô riêng biệt, ví dụ: nhập 60 trong ô B220 trong ô C2
 2. Nhấp chuột vào ô nơi kết quả sẽ được hiển thị, ví dụ D2
 3. Nhập dấu bằng = để cho Excel biết rằng một công thức đang được nhập vào.
 4. Nhấp vào ô đầu tiên để chọn số bị trừ, ví dụ B2
 5. Nhập dấu trừ - để cho Excel biết rằng phép tính trừ sẽ được thực hiện.
 6. Nhấp vào ô tiếp theo để chọn số trừ, ví dụ C2
 7. Nhấn phím Enter hoặc nhấp vào nút Enter trên thanh Công thức để hoàn thành công thức.

Cách tạo một công thức đơn giản trừ giá trị của hai ô trong Excel 2003
Cách tạo một công thức đơn giản trừ giá trị của hai ô trong Excel 2003

Cách tạo một công thức đơn giản nhân giá trị của hai ô

Muốn tạo một công thức nhân giá trị của hai ô với nhau bạn làm như sau

 1. Nhập các số bạn muốn tính toán trong các ô riêng biệt, ví dụ: nhập 60 trong ô B220 trong ô C2
 2. Nhấp chuột vào ô nơi kết quả sẽ được hiển thị, ví dụ D2
 3. Nhập dấu bằng = để cho Excel biết rằng một công thức đang được nhập vào.
 4. Nhấp vào ô đầu tiên để chọn thừa số thứ nhất, ví dụ B2
 5. Nhập dấu * để cho Excel biết rằng phép tính nhân sẽ được thực hiện.
 6. Nhấp vào ô tiếp theo để chọn thừa số thứ hai, ví dụ C2
 7. Nhấn phím Enter hoặc nhấp vào nút Enter trên thanh Công thức để hoàn thành công thức.

Cách tạo một công thức đơn giản nhân giá trị của hai ô trong Excel 2003
Cách tạo một công thức đơn giản nhân giá trị của hai ô trong Excel 2003

Cách tạo một công thức đơn giản chia giá trị của hai ô

Muốn tạo một công thức chia giá trị của hai ô với nhau bạn làm như sau

 1. Nhập các số bạn muốn tính toán trong các ô riêng biệt, ví dụ: nhập 60 trong ô B220 trong ô C2
 2. Nhấp chuột vào ô nơi kết quả sẽ được hiển thị, ví dụ D2
 3. Nhập dấu bằng = để cho Excel biết rằng một công thức đang được nhập vào.
 4. Nhấp vào ô đầu tiên để chọn số bị chia, ví dụ B2
 5. Nhập dấu / để cho Excel biết rằng phép tính chia sẽ được thực hiện.
 6. Nhấp vào ô tiếp theo để chọn số chia, ví dụ C2
 7. Nhấn phím Enter hoặc nhấp vào nút Enter trên thanh Công thức để hoàn thành công thức.

Cách tạo một công thức đơn giản chia giá trị của hai ô trong Excel 2003
Cách tạo một công thức đơn giản chia giá trị của hai ô trong Excel 2003

Cách tạo một công thức đơn giản tính giá trị của nhiều ô trong Excel 2003

Nếu bạn muốn tạo công thức tính với nhiều ô hơn thì bạn hãy lặp lại các bước 5 và 6 như trên, sau khi chọn hết các ô cần tính thì nhấn thực hiện bước 7 để hoàn thành công thức. 

Cách tạo một công thức đơn giản tính giá trị của nhiều ô trong Excel 2003
Cách tạo một công thức đơn giản tính giá trị của nhiều ô trong Excel 2003

Phản hồi bài viết

Gửi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc của
bạn về bài viết này!

Xin vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email của bạn để nhận được thư trả lời.