Global Configuration là các thiết lập mặc định cho toàn bộ Web Site, các thiết lập này sẽ ảnh hưởng đến sự hoạt động và hiển thị của Web Site. Để thiết lập cấu hình chung phải Log-in vào Admin (Back-end) và chọn Global Configuration trong Control Panel.

Sau đây là các phần chính trong Global Configuration:

Site:

global_config_site.jpg

1. Trạng thái ngừng hoạt động của Web Site. Không (hoạt động), (ngừng hoạt động)

2. Hiển thị thông báo trong ô này lên trang Web khi ngừng hoạt động.

3. Hiển thị thông báo này khi Web Site bị lỗi.

4. Tên của Web Site, được hiển thị trên Task Bar.

5. Chức năng chỉ hiển thị phần giới thiệu (Intro), muốn xem toàn bộ nội dung (Main Text) phải đăng ký thành viên. Không (không sử dụng), (sử dụng chức năng này)

6. Cho phép đăng ký thành viên. Không (không sử dụng), (sử dụng chức năng này)

7. Xác nhận thông tin đăng ký qua Email, sau khi đăng ký Web site sẽ gởi Email cho thành viên, trong đó có Link để xác nhận (Activate) việc đăng ký. Không (không sử dụng), (sử dụng chức năng này)

8. Yêu cầu địa chỉ Email hợp lệ, mỗi Email chỉ được đăng ký một thành viên. Không (không sử dụng), (sử dụng chức năng này)

9. Cho phép thành viên đăng nhập ở phần Front-end. Không (không sử dụng), (sử dụng chức năng này)

10. Cho phép xem và sửa các thông số của thành viên. Không (không sử dụng), (sử dụng chức năng này)

11. Hiển thị thông tin và dữ liệu bị lỗi nếu có. Không (không sử dụng), (sử dụng chức năng này)

12. Chọn trình soạn thảo văn bản (Editor) để nhập nội dung cho Web Site.

13. Số thông tin được hiển thị trên một trang Web khi xem dưới dạng danh sách (List), nếu không hiển thị hết trong một trang thì sẽ chuyển qua trang sau.

14. Tên File tạo biểu tượng (Icon) của Web Site, Icon này được hiển thị trong phần địa chỉ và Favorites, Bookmarks của trình duyệt.

Locale:

global_config_locale.jpg

1. Chọn ngôn ngữ mặc định cho Web Site, các ngôn ngữ khác tiếng Anh cần phải được cài đặt trước.

2. Chọn múi giờ mặc định cho Web Site.

3. Chọn múi giờ của Server đặt Web Site.

4. Mã qui định của vị trí Web Site, của Việt nam là: vi_VN

Content:

global_config_content.jpg

1. Tạo liên kết cho tiêu đề của nội dung, khi nhấn vào sẽ xem được toàn bộ nội dung. Không (không sử dụng), (sử dụng chức năng này)

2. Tạo nút Readmore... (Xem tiếp...), khi nhấn vào sẽ xem được toàn bộ nội dung. Hide (không hiện), Show (hiện chức năng này)

3. Bình chọn cấp độ (hay, dở...) cho nội dung. Hide (không hiện), Show (hiện chức năng này)

4. Hiển thị tên tác giả của nội dung. Hide (không hiện), Show (hiện chức năng này)

5. Hiển thị ngày giờ tạo nội dung. Hide (không hiện), Show (hiện chức năng này)

6. Hiển thị ngày giờ chỉnh sửa nội dung. Hide (không hiện), Show (hiện chức năng này)

7. Hiển thị số lần xem nội dung. Hide (không hiện), Show (hiện chức năng này)

8. Hiển thị chức năng tạo File PDF từ nội dung và cho phép tải File này về máy tính cá nhân. Hide (không hiện), Show (hiện chức năng này)

9. Hiển thị chức năng in nội dung ra máy in. Hide (không hiện), Show (hiện chức năng này)

10. Hiển thị chức năng Email nội dung đến địa chỉ Email bất kỳ. Hide (không hiện), Show (hiện chức năng này)

11. Hiển thị các mục 8, 9, 10 dưới dạng biểu tượng (Icon) hay dạng chữ (Text). Hide (không hiện), Show (hiện chức năng này)

12. Hiển thị bảng mục lục cho nội dung nếu trong nội dung có dùng Mospagebreak để phân trang. Hide (không hiện), Show (hiện chức năng này)

13. Hiển thị nút quay lại trên các trang web dùng để quay lại trang trước. Hide (không hiện), Show (hiện chức năng này)

14. Hiển thị nút trang trước (<< Previous), trang sau (Next >>) để chuyển qua xem các bài khác trong cùng một Category. Hide (không hiện), Show (hiện chức năng này)

15. Tương thích nội dung giữa các phiên bản Joomla!.

Database:

global_config_database.jpg

1. Tên, đường dẫn nơi chứa (Host) cơ sở dữ liệu của Web Site, mặc nhiên là localhost.

2. Tên để truy cập cở sở dữ liệu, mặc nhiên là root.

3. Tên của cở sở dữ liệu.

4. Tiền tố đứng trước các bảng dữ liệu, dùng để phân biệt với các bảng khác, trong Joomla! mặc nhiên là jos_

Server:

global_config_server.jpg

1. Thư mục gốc, nơi cài đặt Web Site.

2. Địa chỉ Web Site, http://localhost/ (localhost) hoặc http://www.domain.com/ (Web Host)

3. Mã bảo vệ được tạo khi cài đặt Joomla!

4. Chức năng nén dữ liệu giúp tăng tốc độ hiển thị cho các trình duyệt. Không (không sử dụng), (sử dụng chức năng này)

5. Thời gian tự động thoát khỏi (Log-out) phần đăng nhập Front-end, tính bằng giây.

6. Thời gian tự động thoát khỏi (Log-out) phần đăng nhập Back-end (Admin) , tính bằng giây.

7. Ghi nhớ trang trước khi tự động thoát khỏi phần đăng nhập (mục 56) và quay lại trang này khi đăng nhập trở lại.

8. Cấp độ bảo mật.

9. Chọn chế độ hiển thị thông báo lỗi.

10. Chọn Web Site trợ giúp khi nhấn vào Menu Help.

Metadata:

global_config_meta.jpg

1. Thông tin tóm tắt về Web Site, thông tin này sẽ hiển thị trên các trang tìm kiếm (Search), nên đặt gọn trong 20 từ.

2. Các từ khóa để giúp cho các trang tìm kiếm căn cứ vào đó để tìm, không nên lập đi lập lại một từ, và mỗi từ được phân cách bởi dấu phẩy (,) hoặc khoảng trắng.

3. Hiển thị tựa đề (Title) của nội dung trong phần mã nguồn của trang Web.

4. Hiển thị tên tác giả (Title) của nội dung trong phần mã nguồn của trang Web.

Mail:

global_config_mail.jpg

1. Chọn kiểu gởi Mail, tùy theo dịch vụ của Server.

2. Địa chỉ Email của Web Site (địa chỉ người gởi)

3. Chọn tên hiển thị trên Mail khi gởi đi

4. Đường dẫn, vị trí của dịch vụ Mail (Mail Server)

5. Chọn chức năng SMTP để Mail. Không (không sử dụng), (sử dụng chức năng này)

6. Các thông số cho SMTP

Cache:

global_config_cache.jpg

1. Chức năng tạo bộ nhớ đệm (Cache) giúp cho việc truy cập các trang Web được nhanh. Không (không sử dụng), (sử dụng chức năng này)

2. Chọn thư mục để chứa các File Cache, thư mục này phải được cho phép ghi.

3. Thời gian lưu trữ các File Cache, sau thời gian này Cache sẽ được tạo lại, tính bằng giây.

Statistics:

global_config_statistic.jpg

1. Chức năng thống kê các trình duyệt và số lần truy cập Web Site, Không (không sử dụng), (sử dụng chức năng này)

2. Chức năng lưu số lần truy cập (xem) nội dung theo từng ngày. Không (không sử dụng), (sử dụng chức năng này). Cẩn thận khi dùng chức năng này vì sẽ làm hao tổn nhiều tài nguyên Server.

3. Chức năng lưu lại các dữ liệu, thông tin mà người dùng tìm kiếm trên Web Site. Không (không sử dụng), (sử dụng chức năng này).

SEO:

global_config_seo.jpg

1. Chức năng tối ưu các địa chỉ liên kết để tạo thuận tiện cho các trang tìm kiếm. Không (không sử dụng), (sử dụng chức năng này). Chỉ các Apache Server mới sử dụng được chức năng này và cần phải đổi tên File htaccess.txt thành .htaccess trước khi bật chức năng này.

2. Chức năng hiển thị tựa đề (Title) của nội dung trên Taskbar của trình duyệt.

global_config_save.jpg

Sau khi thiết lập các thông số trong Global Configuration, nhấn Save để lưu lại. Lưu ý trước khi Save có thể chọn Make unwriteable after saving để khóa (cấm ghi) File cấu hình configuaration.php để tăng cường bảo mất cho Web Site.