Web Site thường có nhiều phần và mỗi phần có mục (Item) nội dung khác nhau, mỗi mục được đại diện bởi một liên kết (Link) và được đặt trong một trình đơn gọi là Menu.

Menu trong Joomla! rất đa dạng với nhiều kiểu Menu khác nhau, các Menu được hiển thị dưới dạng Module và được đặt ở bất kỳ vị trí nào có trong Template. Mỗi Menu có nhiều Item gọi là Menu Item, các Menu Item này có các chức năng và kiểu hiển thị khác nhau, có thể liên kết đến các mục nội dung giống hoặc khác nhau và có thể có thêm các Item phụ gọi là Sub Menu Item. Các Menu được quản lý theo số định dạng (Id) của nó, mỗi Menu và Item đều có một số Id riêng điều này giúp cho việc thay đổi tên của các Menu sẽ không ảnh hưởng tới các phần liên quan và nội dung của Web Site.

Trong Control Panel chọn Menu Manager để vào phần quản lý Menu.

Tạo Menu:

 • Trong Menu Manager chọn New
 • Trong Menu Details nhập tên cho Menu vào Menu Name (không được có khoảng trống) đây sẽ là tên để Joomla! quản lý. Nhập tên cho mục Module Title (được có khoảng trống), đây sẽ là tên của Module được tự động tạo ra tương ứng với Menu và được quản lý trong phần Module Manager, nhấn Save để hoàn tất.

menu_detail.jpg

 • Có thể thay đổi tên của Menu bằng cách nhấn vào tên hoặc chọn Menu rồi nhấn Edit. Tạo thêm một Menu giống như Menu có sẵn bằng cách chọn Menu và nhấn Copy.
 • Lưu ý nguyên tắc tạo Menu Item là cần phải tạo các phần, mục, chủ đề... (Section, Category, Component...) trước rồi mới tạo Menu để liên kết (Link) tới các phần, mục, chủ đề... đó.

Tạo Menu Item:

 • Nhấn vào biểu tượng (Icon) Edit Menu Items của Menu hoặc chọn Site -> Menu muốn chỉnh sửa hoặc tạo Item.

menu_item_edit.jpg

 • Trong Menu Manager [Menu] chọn New
 • Trong New Menu Item có các kiểu lựa chọn sau:

Content:

menu_new_content.jpg

 • Blog - Content Category: Hiển thị nội dung của một hay nhiều Category, được trình bày dưới dạng Intro hay Link.
 • Blog - Content Category Archive: Hiển thị nội dung lưu trữ của một hay nhiều Category, được trình bày dưới dạng Intro hay Link.
 • Blog - Content Section: Hiển thị nội dung của các Category trong một hay nhiều Section, được trình bày dưới dạng Intro hay Link.
 • Blog - Content Section Archive: Hiển thị nội dung lưu trữ của các Category trong một hay nhiều Section, được trình bày dưới dạng Intro hay Link.
 • Link - Content Item: Liên kết đến nội dung được chỉ định
 • Link - Static Content: Liên kết đến nội dung tĩnh được chỉ định
 • List - Content Section: Hiển thị nội dung của các Category trong một hay nhiều Section, được trình bày dưới dạng danh sách liệt kê.
 • Submit - Content: Hiển thị phần tạo nội dung mới cho các thành viên
 • Table - Content Category: Hiển thị nội dung của một hay nhiều Category, được trình bày dưới dạng bảng.

Components:

menu_new_component.jpg

 • Component: Hiển thị nội dung được tạo từ Component
 • Link - Component Item: Liên kết đến nội dung được tạo từ Component
 • Link - Contact Item: Liên kết đến nội dung được tạo từ Component Contact
 • Link - Newsfeed: Liên kết đến nội dung được tạo từ Component Newsfeed
 • Table - Contact Category: Hiển thị nội dung của Contact Category, được trình bày dưới dạng bảng.
 • Table - Newsfeed Category: Hiển thị nội dung của Newsfeed Category, được trình bày dưới dạng bảng.
 • Table - Weblink Category: Hiển thị nội dung của Weblink Category, được trình bày dưới dạng bảng.

Links:

menu_new_link.jpg

 • Link - Component Item: Liên kết đến nội dung được tạo từ Component
 • Link - Contact Item: Liên kết đến nội dung được tạo từ Component Contact
 • Link - Content Item: Liên kết đến nội dung được chỉ định
 • Link - Newsfeed: Liên kết đến nội dung được tạo từ Component Newsfeed
 • Link - Static Content: Liên kết đến nội dung tĩnh được chỉ định
 • Link - Url: Liên kết đến một địa chỉ khác (có thể là Menu Item, Content...)

Miscellaneous:

menu_new_misc.jpg

 • Separator/Placeholder: Chèn một dấu ngăn cách giữa các Menu Item
 • Wrapper: Hiển thị nội dung của một trang Web bên ngoài

Submit:

menu_new_submit.jpg

 • Submit - Content: Hiển thị phần tạo nội dung mới cho các thành viên
 • Chọn kiểu Menu và nhấn Next, trong Add Menu Item tùy theo kiểu Menu mà có các thông số lựa chọn khác nhau.

Các thông số thông dụng của Menu Item:

 • Blog - Content Section: Trong Selection có thể chọn tất cả, chỉ một hoặc vài Section để hiển thị nội dung.
 • Blog - Content Category: Trong Selection có thể chọn tất cả, chỉ một hoặc vài Category để hiện thị nội dung. Lưu ý Menu Content Section có 1 Section sẽ tương đương với Menu Content Category được chọn tất cả  Category trong Section đó, như vậy đối với kiểu Menu này nếu không muốn hiển thị một Category nào đó thì chỉ cần bỏ Category đó ra khỏi phần lựa chọn.
 • Menu Image: Chọn một ảnh nhỏ hiển thị bên trái hay bên phải tên của Menu.
 • Page Title: Hiển thị tên của Section hoặc Category ở phía trên của trang.
 • #Leading: Số lượng phần giới thiệu (Intro) được hiển thị hết phần bề ngang của trang, nếu nhập số 0 là không hiển thị.
 • #Intro: Số lượng phần giới thiệu (Intro) được hiển thị, nếu nhập số 0 là không hiển thị.
 • #Columns: Số lượng phần giới thiệu (Intro) được hiển thị theo hàng ngang, nếu nhập số 1 là hiển thị giống như Leading, số 2 là hiện thị 2 Intro trên một hàng. Nếu chọn số lượng Intro là 4 và Columns là 2 thì sẽ hiển thị 2 hàng và mổi hàng có 2 Intro.
 • #Links: Số lượng tên (Tite) của nội dung được hiển thị dưới dạng liên kết.
 • Category Order: Chọn kiểu sắp xếp thứ tự các Category.
 • Primary Order: Chọn kiểu sắp xếp thứ tự các nội dung.
 • MOSImages: Hiển thị hay không hình ảnh được chèn trong nội dung bằng chức năng MOSImages.
 • Item Titles: Hiển thị hay không tên của nội dung.
 • Linked Titles: Tạo liên kết cho tên của nội dung.

front_page.jpg

Cách tạo Menu Item phụ (Sub Menu):

Trong Add Menu Item lưu ý thông số Parent Item, nếu chọn là Top thì Menu này sẽ là menu cấp cao nhất, nếu chọn Một Menu nào khác thì Menu này sẽ là Menu phụ (Sub Menu) của Menu được chọn.

Thí dụ:

Menu 1 (Parent Item: Top)

 • Menu 1.1 (Parent Item: Menu 1)
 • Menu 1.2 (Parent Item: Menu 1)

Menu 2 (Parent Item: Top)

 • Menu 2.1 (Parent Item: Menu 2)
 • Menu 2.2 (Parent Item: Menu 2)

Sắp xếp thứ tự cho các Menu Item:

menu_reorder.png 

 • Nhấn vào các nút mũi tên tương ứng với Menu Item để di chuyển vị trí hoặc nhập số thứ tự trong cột Order và nhấn vào biểu tượng hình dĩa mềm để thay đổi thứ tự.
 • Menu Item trên cùng (Bất kể là Menu gì) mặc nhiên sẽ được Joomla! chọn làm Trang chủ (Home), đây là trang xuất hiện đầu tiên khi truy cập vào địa chỉ của trang Web.

Module Menu:

menu_module.png

 • Các Menu sẽ được hiển thị trên trang Web thông qua các Module Menu, nếu không muốn hiển thị Menu nào thì chọn UnPublish cho Menu đó. 
 • Các Module này có thể được đặt ở bất cứ vị trí (Position) nào hoặc trang (Pages) nào tùy ý bằng cách nhấn vào tên của Menu và thay đổi các thông số cho nó.