Back-end là phần quản lý Website dành cho các Quản trị (Administrator), chủ nhân của trang web. Phần này cho phép thay đổi cấu hình của các thông số về hoạt động, quản lý nội dung, thay đổi giao diện và quản lý các chức năng được cài đặt  tích hợp thêm cho trang web.

Địa chỉ truy cập vào Administrator của Joomla!

Địa chỉ để vào Administrator là http://localhost/administrator/ nếu trang web được cài đặt trên localhost và nếu trang web đã được đưa lên host thì địa chỉ sẽ là http://tên_miền/administrator/

Bảng điều khiển (Control Panel)

Sau khi đăng nhập (Log-in) vào Aministrator bạn sẽ thấy bảng điều khiển (Control Panel) và các Menu chức năng của Administrator. Bảng điều khiển này có các mục như sau:

Bảng điều khiển (Control Panel)

 • Add new content: Thêm nội dung (bài viết, tin...) mới.
 • Content Items Manager: Quản lý các nội dung có sẵn (tạo thêm, sửa, xóa, di chuyển...).
 • Staitc Content Manager: Quản lý các nội dung tĩnh (các nội dung này thường ít thay đổi).
 • Frontpage Manager: Quản lý nội dung của trang chủ (các nội dung này sẽ hiển thị trên trang chủ).
 • Section Manager: Quản lý các Section (tạo thêm, sửa, xóa...)
 • Category Manager: Quản lý các Category (tạo thêm, sửa, xóa...)
 • Media Manager: Quản lý các File hình ảnh (tải hình lên trang web, sao chép, xóa...)
 • Trash Manager: Quản lý các nội dung, Menu đã bị xóa. Các nội dung hoặc Menu sau khi xóa sẽ được đưa vào đây, nơi đây bạn có thể phục hồi lại hoặc xóa triệt để các thành phần này.
 • Menu Manager: Quản lý các Menu của trang web (thêm bớt, sửa, xóa...)
 • Language manager: Quản lý các ngôn ngữ cho trang web, bạn sẽ chọn ngôn ngữ để hiển thị trên các trang Web.
 • User Manager: Quản lý danh sách các thành viên của trang web, trong đó có qui định chức năng, quyền hạn của các thành viên.
 • Global Configuration: Cấu hình các chức năng chính cho trang web.

Các menu chính trong Administrator

 Các menu chính trong Administrator

 • Home: Trang chủ của Admin.
 • Site: Trong đó có các phần quản lý Site như Control Panel, ngoài ra còn có thêm Template manager (Quản lý Template), Preview (Xem trước các thay đổi trong Back-end trên Front-end).
 • Menu: Quản lý các Menu.
 • Content: Quản lý nội dung của trang web, Content by Section (quản lý nội dung theo từng Section, category), All Content (quản lý tất cả các nội dung), Archive manager (quản lý lưu trữ nội dung), Page Impression Statistics (thống kê các nội dung được xem).
 • Components: Quản lý và cấu hình hoạt động cho các Component.
 • Modules: Quản lý các Module (Mod) tren trang web, Site Modules là các Mod của Front-end và Administrator Modules là các Mod của Back-end.
 • Mambots: Quản lý các Mambot của trang web.
 • Installers: Cài đặt thêm hoặc bỏ bớt các Template, Language, Com, Mod, Mambot cho trang web.
 • Messages: Quản lý việc gởi thư đến các thành viên của trang web.
 • System: Kiểm tra, thông tin của trang web.
 • Help: Nơi bạn nhận các giúp đỡ từ Joomla!

Bảng thông tin của trang web

Bảng thông tin của trang web

 • Logged: Các thành viên đăng nhập vào trang web.
 • Components: Các Component được cài đặt trên trang web.
 • Popular: Các nội dung được xem nhiều nhất.
 • Latest Items: Các nội dung mới nhất.
 • Menu Stats: Các Menu trên trang web.


BuaXua.vn