Template của joomla! có nhiều nhiều tập tin với các nhiệm vụ riêng và hỗ trợ cho nhau. Bài viết này sẽ trình bày phần nội dung của tập tin index.php, đây là tập tin chính của Tempplate, qua đó bạn sẽ hiểu được cấu trúc và hoạt động của Tempplate trong Joomla!

Tập tin index.php nằm trong thư mục có tên của Tempplate, bạn có thể dùng bất cứ chương trình soạn thảo văn bản đơn giản nào (Notepad, Write...) để mở và chỉnh sửa tập tin hoặc cũng có thể sử dụng chức năng Edit có sẵn trong phần quản lý Template (Template Manager) của Joomla!.

Truy cập vào phần quản lý Template (Template manager)

 • Trong Amin, chọn Site -> Template Manager -> Sites Template.

Truy cập vào phần quản lý Template

 • Chọn Template cần xem hoặc chỉnh sửa, nhấn Edit HTML. Trong bài này sử dụng Tempplate tên là Madeyourweb, đây là template có sẵn trong Joomla!

Chỉnh sửa template

 • Trong Template HTML Editor sẽ hiện ra nội dung của tập tin index.php.

Nội dung của tập tin index.php

Phần đầu (Head)

 • Dòng lệnh ngăn không cho truy cập trực tiếp vào tập tin này:

Dòng lệnh ngăn không cho truy cập trực tiếp vào tập tin index.php

 • Định nghĩa các tiêu chuẩn của tập tin html:

Dòng định nghĩa các tiêu chuẩn của tập tin html

 • Hiển thị các thông số của trang Web như: tên của trang Web, các từ khóa... được thiết lập trong Global Configuration:

Hiển thị các thông số của trang Web

 • Khởi tạo chương trình soạn thảo văn bản trực quan (WYSIWYG-editor):

Khởi tạo chương trình soạn thảo văn bản trực quan

 • Định nghĩa kiểu nội dung:

Định nghĩa kiểu nội dung

 • Khai báo các tập tin bảng kiểu CSS cho Template:

Khai báo các tập tin bảng kiểu CSS cho Template

 Phần thân (Body)

 • Vị trí User4.

temp_7.jpg

 • Vị trí User3.

Vị trí User3

 • Vị trí đặt Logo của trang web.

Vị trí đặt Logo của trang web

 • Vị trí đặt Banner quảng cáo.

Vị trí đặt Banner quảng cáo

 • Vị trí hiển thị đường dẫn đến trang hiện tại.

Vị trí hiển thị đường dẫn đến trang hiện tại

 • Vị trí cột bên trái (Left).

Vị trí cột bên trái (Left)

 • Vị trí User1.

Vị trí User1

 • Vị trí User2.

Vị trí User2

 • Vị trí MainBody, đây là phần nội dung chính của trang Web.

Vị trí MainBody

 • Vị trí cột bên phải (Right) và phía trên bên phải (Top).

Vị trí cột bên phải

Phần cuối (Footer)

 • Vị trí cuối trang (Footer) và Debug.

Vị trí cuối trang


BuaXua.vn