Sau khi cài đặt Joomla!, trang web của bạn mặc định sẽ hiển thị ngôn ngữ (Language) là tiếng Anh, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ này sang tiếng Việt nếu muốn. Joomla! cho phép thay đổi ngôn ngữ hiển thị trên trang web bằng cách cài đặt thêm các gói ngôn ngữ.

Tải gói cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt cho joomla!

Ngôn ngữ của Joomla! được đóng gói dưới dạng File nén, bạn phải tải về các gói ngôn ngữ đúng với phiên bản của Joomla! mà bạn đang sử dụng, gói ngôn ngữ dành cho Joomla! 1.0.x được tải về tại đây.

Cài đặt gói cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt cho joomla!

 • Đăng nhập (Login) vào Administrator.

Đăng nhập (Login) vào Administrator
Đăng nhập (Login) vào Administrator

 • Chọn Installers -> Languages.

Chọn Installers Languages
Chọn Installers Languages

 • Trong Install new Language - Site, nhấn Browse để chọn File ngôn ngữ, nhấn Upload File & Installer để cài đặt. Lưu ý: Thư mục medialanguage phải cho phép ghi (Writeable).

Install new Language - Site
Install new Language - Site

 • Nhấn Continue khi được thông báo việc cài đặt đã thành công.

Thông báo việc cài đặt đã thành công
Thông báo việc cài đặt đã thành công

Chọn ngôn ngữ tiếng Việt làm mặc định

 • Trong Language Manager [Site], chọn ngôn ngữ là VietNam và nhấn Publish để sử dụng làm ngôn ngữ mặc định cho trang web. Bạn cũng có thể chọn Edit để thêm bớt hay sửa lại các từ tiếng Việt trong gói ngôn ngữ này.

Chọn ngôn ngữ tiếng Việt làm mặc định
Chọn ngôn ngữ tiếng Việt làm mặc định

Bây giờ trang web của bạn đã hiển thị được tiếng Việt với Font chữ mã Unicode, tuy nhiên một số Menu và nội dung vẫn còn tiếng Anh. Đó là các mẫu dữ liệu do Joomla! tạo ra khi cài đặt, bạn có thể xóa chúng đi hoặc sửa lại thành tiếng việt trong phần Administrator.

Trang web đã hiển thị được tiếng Việt
Trang web đã hiển thị được tiếng Việt

Chỉnh sửa ngôn ngữ

 • Bạn có thể chỉnh sửa hoặc thêm các từ tiếng Việt vào tập tin ngôn ngữ bằng cách mở tập tin  vietnam.php trong thư mục Language, thêm hoặc sửa các dòng:
 1. DEFINE('_từ_tiếng_Anh','Từ tiếng Việt');
 • Ngoài ra nếu không muốn hiển thị từ đó trên trang Web thì có thể sửa lại bằng cách để trống phần 'Từ tiếng Việt':
 1. DEFINE('_từ_tiếng_Anh',' ');
 • Một số Template sẽ không hiển thị được tiếng Việt vì không định nghĩa để sử dụng tiếng Việt, bạn có thể khắc phục vấn đề này bằng cách sẽ mở tập tin index.php trong thư mục Template đang sử dụng, kiểm tra và thay thế đoạn Code sau đây với đoạn Code có sẵn nằm ở phần đầu của File này:
 1. <?php defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Direct Access to this location is not allowed.' ); ?>
 2. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "<a href="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><a href="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd</a>">http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd</a></a>">
 3. <?php $iso = split( '=', _ISO );echo '<?xml version="1.0" encoding="'. $iso[1] .'"?' .'>';?>
 4. <html xmlns="<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml"><a href="http://www.w3.org/1999/xhtml</a>">http://www.w3.org/1999/xhtml</a></a>">
 5. <head>
 6. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; <?php echo _ISO; ?>" />
 7. <?php mosShowHead(); ?>
 8. <?phpif ( $my->id ) {initEditor();}
 • Ngoài ra còn phải lưu ý Font chữ được qui định trong tập tin template_css.css của Template phải hiển thị được mã Unicode. Có thể tìm và thay thế các font-family trong File template_css.css bằng Code sau:
 1. font-family:verdana,arial,sans-serif;

BuaXua.vn