Module là thành phần mở rộng dùng để bổ sung thêm chức năng cho Joomla! Việc hiển thị Module tại vị trí Module Position nào và cách hiển thị ra sao đều được thiết kế sẵn trong Template. Trong một Template có nhiều vị trí Module Position và mỗi vị trí có thể hiển thị nhiều Module giống hoặc khác nhau.

Lệnh tạo vị trí Module Position:

  • Vị trí của Module Position được tạo trong tập tin index.php của Template bởi dòng lệnh:

module_position_code
module_position_code

Khai báo vi trí Module Position:

  • Vị trí Module Position phải được khai báo trong tập in templateDetail.xml thì mới có thể sử dụng được.

templateDetail
templateDetail

Chọn vị trí Hiển thị Module:

  • Trong phần quản lý Module Manager, chọn Module và nhấn vào nút Edit.

module_edit
module_edit

  • Trong phần Edit Module chọn vị trí và trang muốn hiển thị Module.

module_position_settings
module_position_settings

  • Mỗi vị trí Module Position có thể hiển thị nhiều Module giống hoặc khác nhau và có thể sắp xếp thứ tự hiển thị cho các module này.

module_position_order
module_position_order

  • Kết quả hiển thị trên trang web:

module_on_frontpage
module_on_frontpage

Hiển thị vị trí Module Position có điều kiện:

  • Trong một số trường hợp chỉ muốn hiển thị Module khi thỏa một hay nhiều điều kiện nào đó. Dòng lệnh sau đây sẽ chỉ tạo vị trí Module Position "left" khi thỏa điều kiện là phải có Module được đặt (Published) vào vị trí "left". Khi không có Module nào được đặt vào vị trí "left" thì tại vị trí này sẽ để trống.

module_position_code_if
module_position_code_if

  • Kết quả hiển thị trên trang web:

no_module_load
no_module_load

Thu gọn vị trí Module Position (Collapsing):

  • Được dùng trong trường hợp cần thu gọn vị trí Module Position này để giúp mở rộng thêm các vị trí khác. Cách này có thể giúp tạo nên bố cục đa dạng cho trang web.

module_position_code_collapsing
module_position_code_collapsing

  • Kết quả hiển thị trên trang web:

collapsing_column
collapsing_column