Menu Item là những mục Menu cho phép người sử dụng truy cập vào các chuyên mục của trang web. Joomla! cho phép tạo ra nhiều Menu Item giống hoặc khác nhau với các kiểu hiển thị có các chức năng đa dạng. Sau đây là cách tạo một số Menu Item cơ bản:

Trong Menu Item Manager chọn New để tạo Menu Item mới.

menu item manager

Trong Menu Item: [New] có các kiểu Menu Item sau:

 • Tạo Menu Item hiển thị nội dung - Article:

menu item article

 • Tạo Menu Item hiển thị phần liên hệ - Contact:

menu item contact

 • Tạo Menu Item cấp tin News Feeds:

menu item newsfeeds

 • Tạo Menu  User dành cho thành viên:

menu item user

 • Tạo Menu Item Liên kết Web - Web Link:

menu item weblink

 • Tạo các kiểu Menu Item khác:

menu item other

Các thiết lập cơ bản của Menu Item:

menu item details

 

 • ID: Đây là mã số danh định của Menu Item, được đánh số tự động.
 • Title: Tên của Menu Item, tên này sẽ xuất hiện trên Menu của trang Web.
 • Alias: Tên dành cho Joomla! quản lý, có thể tự đặt còn nếu để trống thì Joomla! sẽ tự đặt theo Title nhưng không có dấu và khoảng cách. Tên này thường dùng trong chức năng SEO/SEF.
 • Link: Địa chỉ liên kết của Menu Item này.
 • Display in: Chọn hiển thị trong Menu nào.
 • Parent Item: Chọn cấp độ cho Menu Item, Top là cao nhất còn nếu chọn tên Menu Item nào thì Menu Item này sẽ là Menu Item phụ (Sub) của Menu Item được chọn.
 • Published: Trạng thái hiển thị để sử dụng, No là không hiển thị và Yes là hiển thị.
 • Order: Sắp xếp thứ tự vị trí cho Menu Item, thứ tự này có thể thay đổi được trong Menu Item Manager.
 • Access Level: Chọn mức độ truy cập, Publish: bất cứ ai cũng truy cập được Menu Item này, Registered: Những thành viên sau khi đăng nhập mới truy cập được, Special: Chỉ có các thành viên được cấp quyền đặc biệt mới truy cập được.
 • On Click, Open in: Chọn các trạng thái mở của trình duyệt khi nhấn vào Meu Item này.
Lưu ý:
 • Trong mỗi kiểu Menu Item sẽ có các thông số cơ bản giống nhau và các thông số riêng của từng kiểu Menu Item.
 • Khi cài đặt thêm các Component cho Joomla! thì tên của chúng sẽ xuất hiện trong Menu Item: [New], muốn hiển thị các Component này thì phải tạo Menu Item cho chúng.