Joomla! đã được định nghĩa sẵn các kiểu CSS và cho phép người dùng can thiệp vào để thay đổi, chỉnh sửa cách trình bày của trang Site. Mỗi Template đều có File template.css, đây là File chứa các thông số CSS của Template và Joomla! 

Sau đây là các kiểu CSS cơ bản trong Joomla! 1.0.x

css_joomla_1.png

css_joomla_2.png