Công văn 4073/TCT-KK của Tổng Cục Thuế là như thế nào?

Đăng tin về dịch vụ các loại
Nội quy chuyên mục
Muốn làm gì tùy ý nhưng phải tuân thủ theo qui định của Diễn đàn.
* Cấm đăng bài viết có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam!
* Đăng quảng cáo vào các chuyên mục khác sẽ bị xóa bài và bị BAN đó nhe!


* Xem qui định đăng bài viết tại đây: Nội quy đăng bài viết

* Lưu ý: Bài viết sẽ được tự động xóa sau 03 ngày nếu không được cập nhật.
Đăng trả lời
thienminh123
Thành viên mới
Thành viên mới
Bài viết: 0
Ngày tham gia: 31/08/2016 - 15:37

Công văn 4073/TCT-KK của Tổng Cục Thuế là như thế nào?

Gửi bài gửi bởi thienminh123 » 21/07/2017 - 12:23

Nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắc trong kê khai, điều chỉnh thuế GTGT năm 2014 của Cục thuế tỉnh Bắc Kạn ngày 02 tháng 10 năm 2015 Tổng cục thuế đã ban hành công văn số 4073/TCT-KK trả lời. IAC Hà Nội xin chia sẻ lại cho các bạn đọc toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4073/TCT-KK
Nội dung Công văn 4073/TCT-KK
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 4073/TCT-KK Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015
V/v: kê khai, điều chỉnh thuế GTGT năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1333/CT-TTHT ngày 18/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn về việc kê khai, điều chỉnh thuế GTGT năm 2014 đối với số tiền chênh lệch do thanh lý hợp đồng giữa Trung tâm Khuyến công và Công ty Điện lực Bắc Kạn. về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại:

– Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bản và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng vãn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hỏa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điểu chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, kỷ hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điểu chỉnh doanh sổ mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm(-). ”

– Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

“8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khẩu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện sổ thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khẩu trừ bị sai sót thì được kê khai, khẩu trừ bổ sung trước khỉ cơ quan thuế, cơ quan có thấm qưyền công bổ quyết định kiếm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. ”

Trường hợp trong năm 2014, Trung tâm Khuyển công thực hiện việc kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có phát sinh doanh thu theo họp đồng đã ký với Công ty Điện lực Bắc Kạn. Trung tâm đã thực hiện xuất hóa đơn GTGT, giá trị kê khai trên tờ khai thuế GTGT là 45.413.462 đồng, thuế GTGT 10% là 4.541.346 đồng.

Tháng 6/2015, Trung tâm Khuyến công và Công ty Điện lực Bắc Kạn thực hiện thanh lý hợp đồng, doanh thu được quyết toán là 45.719.732 đồng, tăng so với giá trị đã kê khai trên tờ khai thuế GTGT năm 2014 là 306.270 đồng.

Năm 2015, Trung tâm Khuyến công thực hiện chuyển đổi sang kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Vì vậy, Trung tâm lập hóa đơn bán hàng cho phần doanh thu tăng thêm phát hiện ra khi thanh lý họp đồng là 306.270 đồng.

Căn cứ vào hoá đơn bán hàng, Trung tâm Khuyến công thực hiện kê khai, tính thuế GTGT vào kỳ lập hóa đơn. Công ty Điện lực Bắc Kạn không được kê khai khấu trừ số thuế GTGT đầu vào mà hạch toán doanh số trên hóa đơn bán hàng vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn được biết, hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện./.

Đăng trả lời
  • Các chủ đề liên quan
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Quay về

Quảng cáo trên trang Web BuaXua.VN