Content not clickable when published Module Buaxua Floating?

Thảo luận các vấn đề liên quan đến Module Buaxua Floating
(Vietnamese & English support)
Nội quy chuyên mục
Thành viên quảng cáo trong chuyên mục này sẽ bị cấm vĩnh viễn và xóa toàn bộ bài viết trên Diễn đàn.

* Xem qui định đăng bài viết tại đây: Nội quy đăng bài viết
BrandonLee
Thành viên mới
Thành viên mới
Bài viết:5
Ngày tham gia:22/08/2011 - 16:33

Content not clickable when published Module Buaxua Floating?

Gửi bài gửi bởi BrandonLee » 22/08/2011 - 16:41

I can not click the content? It works with one of my templates, however, my main template did not have the debug position. I added it PS I can not click on the content? http://www.plantmysite.com/index.php?op ... 58&lang=en

không có thể bấm vào nội dung? Nó hoạt động với một trong các mẫu của tôi, tuy nhiên, mẫu chính của tôi không có vị trí gỡ lỗi. tôi không có thể bấm vào nội dung?

Hình đại diện của thành viên
TruongLe
Thành viên
Thành viên
Bài viết:1692
Ngày tham gia:14/09/2010 - 20:20

Re: Content not clickable when published Module Buaxua Float

Gửi bài gửi bởi TruongLe » 22/08/2011 - 18:31

Hello BrandonLee,

Content not clickable when published Module Buaxua Floating?
=> Please send me a link to the page(s) that is Module Buaxua Floating

Your template is created by Artisteer. You can open the index.php of the current Template to check the debug position.

The code looks like:

Mã: Chọn tất cả

....
<?php echo $view->position('debug'); ?>
</body>
</html>
:)
* Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm của Diễn đàn trước khi đặt câu hỏi.
* Hãy đặt tên cho Chủ đề diễn tả đúng với nội dung để thuận tiện khi tìm kiếm.
* Hãy chia sẻ kiến thức của bạn vì không chỉ giúp được mọi người mà còn giúp mình ghi nhớ những điều đã biết!

BrandonLee
Thành viên mới
Thành viên mới
Bài viết:5
Ngày tham gia:22/08/2011 - 16:33

Re: Content Module Buaxua not clickable as published Float

Gửi bài gửi bởi BrandonLee » 23/08/2011 - 02:29

Thank you, Actually I purchased this template. The section of my site rằng Buaxua Floating mod works with is an Artisteer template. Ive Tried to just add the code

Mã: Chọn tất cả

 <?php echo $view-?> position ('debug');?> [/ code] above the body tag pen I keep getting a "Parse error: syntax error, unexpected T_ECHO in / hermes/bosweb/web021/b217/ywh.growadmin/templates/theme668/index . php on line 286 "What else could it be? I Appreciate your help TruongLe:)

***EDIT***
I realized the $view tag is not defined... Ive tried several different approaches to integrate the mod.... and have been unsuccessful

Hình đại diện của thành viên
TruongLe
Thành viên
Thành viên
Bài viết:1692
Ngày tham gia:14/09/2010 - 20:20

Re: Content not clickable when published Module Buaxua Float

Gửi bài gửi bởi TruongLe » 23/08/2011 - 07:19

Can you send me or post the contents of the file "index.php" in the template folder?
* Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm của Diễn đàn trước khi đặt câu hỏi.
* Hãy đặt tên cho Chủ đề diễn tả đúng với nội dung để thuận tiện khi tìm kiếm.
* Hãy chia sẻ kiến thức của bạn vì không chỉ giúp được mọi người mà còn giúp mình ghi nhớ những điều đã biết!

BrandonLee
Thành viên mới
Thành viên mới
Bài viết:5
Ngày tham gia:22/08/2011 - 16:33

Re: Content Module Buaxua not clickable khi published Float

Gửi bài gửi bởi BrandonLee » 23/08/2011 - 07:52

[Quote = "TruongLe"] Can you send me or post the contents of the file "index.php" in the template folder [/ quote]

Yes sir,

Mã: Chọn tất cả

<?php
/**
 * @version        $Id: index.php 20196 2011-01-09 02:40:25Z ian $
 * @package        Joomla.Site
 * @subpackage    tpl_beez2
 * @copyright    Copyright (C) 2005 - 2011 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.
 * @license        GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 */

// No direct access.
defined('_JEXEC') or die;
$path = $this->baseurl.'/templates/'.$this->template;
error_reporting( E_ERROR );

// check modules
$showRightColumn    = ($this->countModules('position-3') or $this->countModules('position-6') or $this->countModules('position-8'));
$showbottom            = ($this->countModules('position-9') or $this->countModules('position-10') or $this->countModules('position-11') or $this->countModules('user1'));
$showleft            = ($this->countModules('position-4') or $this->countModules('position-7') or $this->countModules('position-5'));JHTML::_('behavior.framework', true);

// get params
$color       = $this->params->get('templatecolor');
$logo        = $this->params->get('logo');
$logo_sub        = $this->params->get('logo_sub');
$navposition    = $this->params->get('navposition');
$app        = JFactory::getApplication();
$templateparams   = $app->getTemplate(true)->params;
$leftcolgrid		= $this->params->get('Leftcolgrid'); 
$rightcolgrid		= $this->params->get('Rightcolgrid'); 
$twitteraccout		= $this->params->get('twitteraccout');
?>
<!DOCTYPE HTML>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="<?php echo $this->language; ?>" lang="<?php echo $this->language; ?>" dir="<?php echo $this->direction; ?>" >
<?php
if ($this->countModules('left') == 0):?>
<?php $leftcolgrid	= "0";?>
<?php endif; ?>
<?php
if ($this->countModules('right') == 0):?>
<?php $rightcolgrid	= "0";?>
<?php endif; ?>
 <?php
 $itemid = JRequest::getVar('Itemid');
 $menu = &JSite::getMenu();
 $active = $menu->getItem($itemid);
 $params = $menu->getParams( $active->id );
 $pageclass = $params->get( 'pageclass_sfx' );
?> 
    <head>
        <jdoc:include type="head" />
        
        <link rel="stylesheet" href="<?php echo $path ?>/css/position.css" type="text/css" media="screen,projection" />
        <link rel="stylesheet" href="<?php echo $path ?>/css/layout.css" type="text/css" media="screen,projection" />
        <link rel="stylesheet" href="<?php echo $path ?>/css/print.css" type="text/css" media="Print" />
        <link rel="stylesheet" href="<?php echo $path ?>/css/personal.css" type="text/css" media="screen,projection" />
         <link rel="stylesheet" href="<?php echo $path ?>/css/general.css" type="text/css" media="screen,projection" />
         <link href="<?php echo $path ?>/css/jbgallery-2.0.css" id="jbgallery-css" rel="stylesheet" media="javascript-screen" /> 
<?php
    $files = JHtml::_('stylesheet', 'templates/theme703/css/general.css',null,false,true);
    if ($files):
        if (!is_array($files)):
            $files = array($files);
        endif;
        foreach($files as $file):
?>
        <link rel="stylesheet" href="<?php echo $file;?>" type="text/css" />
<?php
         endforeach;
    endif;
?>

        <script type="text/javascript" src="<?php echo $path ?>/javascript/hide.js"></script>
        
        <script type="text/javascript" src="<?php echo $path ?>/javascript/jquery-1.4.2.min.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="<?php echo $path ?>/javascript/jbgallery-2.0.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="<?php echo $path ?>/javascript/cufon-yui.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="<?php echo $path ?>/javascript/cufon-replace.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="<?php echo $path ?>/javascript/MgOpen_Moderna_700.font.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="<?php echo $path ?>/javascript/MgOpen_Modata_oblique_700.font.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="<?php echo $path ?>/javascript/jquery.cycle.all.min.js"></script>
        <script type="text/javascript">
					var $j = jQuery.noConflict();
					$j(window).load(function(){
					$j('#jbg-menu').hover(
							function() {
								$j(this).addClass("display_block");
							},
							function() {
								$j(this).removeClass("display_block");    
							}
						);
					});
					$j(document).ready(function(){
						$j('#top_sub_menu ul li.parent').hover(
							function() {
								$j(this).addClass("actives");
								$j(this).find('> ul').stop(false, true).fadeIn();
								$j(this).find('>ul ul').stop(false, true).fadeOut('fast');
								Cufon.refresh();
							},
							function() {
								$j(this).removeClass("actives");    
								$j(this).find('ul').stop(false, true).fadeOut('fast');
								Cufon.refresh();
							}
						);
						
						$j('.ulwrapper').hover(
							function() {
								$j('.parent').addClass("active_tab");
								Cufon.refresh();
							},
							function() {
								$j('.parent').removeClass("active_tab"); 
								Cufon.refresh();    
							}
						);
						$j('#top_sub_menu .menu > .parent').append('<span class="arrow_bottom"></span>')
					});
					$j(document).ready(function(){
						$j('#main_bg ul li.parent').hover(
							function() {
								$j(this).addClass("actives");
								$j(this).find('> ul').stop(false, true).fadeIn();
								$j(this).find('>ul ul').stop(false, true).fadeOut('fast');
								Cufon.refresh();
							},
							function() {
								$j(this).removeClass("actives");    
								$j(this).find('ul').stop(false, true).fadeOut('fast');
								Cufon.refresh();
							}
						);
						$j('#main_bg .menu > li > ul > .parent > a > strong').append('<span class="arrow_bottom"></span>')
						$j('#s7').cycle({
							fx: 'fade',
							next:  '#next2', 
  						prev:  '#prev2' 
						});
					});

				</script>
         <style>
				#content_bg, #footer, #header ul.menu ul li a strong, .login_button input, .login_button button, .readmore, input.button {
						behavior:url(<?php echo $path ?>/PIE.php)
				 }
				</style>
		<!--[if lt IE 7]>
      <div style=' clear: both; text-align:center; position: relative;'>
        <a href="http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/default.aspx?ocid=ie6_countdown_bannercode"><img src="http://www.theie6countdown.com/images/upgrade.jpg" border="0" alt="" /></a>
      </div>
    <![endif]-->
    </head>
		<?php
      $menu = & JSite::getMenu();
      if ($menu->getActive() == $menu->getDefault()) {?>
      <script type="text/javascript">
			$j(document).ready(function(){
        $j(".jbgallery").jbgallery({
          menu : "numbers", 
          style: "original", 
          slideshow  : true,
					current : 1,
					clickable : false
        });
      });
		</script>

      <body class=" <?php echo $pageclass; ?>">
      <?php
      } else {?>
      <script type="text/javascript">
      $j(document).ready(function(){
        $j(".jbgallery").jbgallery({
          menu : "numbers", 
          style: "original", 
          slideshow  : false,
					current : 2,
					clickable : false
        });
      });
			 </script> 
       <body class="all <?php echo $pageclass; ?>">
      <?php }
      ?>
    
    <jdoc:include type="modules" name="position-13" />
    

    <div id="jbg-content" class="alls">
    <div class="logoheader">

                    <h1 id="logo">

                    <?php if ($logo): ?>
                    <a href="<?php echo $this->baseurl?>"><img src="<?php echo $this->baseurl ?>/<?php echo htmlspecialchars($logo); ?>" alt="<?php echo htmlspecialchars($templateparams->get('sitetitle'));?>" /></a>
               <?php endif;?>
                    <?php if (!$logo ): ?>
                    <?php echo htmlspecialchars($templateparams->get('sitetitle'));?>
                    <?php endif; ?>
                    <span class="header1">
                    <?php echo htmlspecialchars($templateparams->get('sitedescription'));?>
                    </span></h1>
                </div>
    <?php if($this->countModules('position-1')) : ?>
    <div id="top_sub_menu"><jdoc:include type="modules" name="position-1" /></div>
    <?php endif; ?>
					<div id="header">
           <div class="head">
                
                <div class="logoheader_sub">
                    <h1 id="logo">

                    <?php if ($logo): ?>
                    <a href="<?php echo $this->baseurl?>"><img src="<?php echo $this->baseurl ?>/<?php echo htmlspecialchars($logo_sub); ?>" alt="<?php echo htmlspecialchars($templateparams->get('sitetitle'));?>" /></a>
               <?php endif;?>
                    <?php if (!$logo ): ?>
                    <?php echo htmlspecialchars($templateparams->get('sitetitle'));?>
                    <?php endif; ?>
                    <span class="header1">
                    <?php echo htmlspecialchars($templateparams->get('sitedescription'));?>
                    </span></h1>
                </div><!-- end logoheader -->
                    
                    

            </div> </div><!-- end header --> 
            

            <div id="content_bg">
             <?php if($this->countModules('article1')) : ?>
             <div id="article">
              <jdoc:include type="modules" name="article1" style="xhtml" />
             </div>
             <?php endif; ?>
            <div id="content" class="container_24">
            
            <div id="maincolbck">
              <?php if($this->countModules('right')) : ?>
             <div id="sidebar-2">
              <jdoc:include type="modules" name="right" style="xhtml" />
             </div>
             <?php endif; ?>
             <div id="maincolumn" class="grid_<?php echo (24-$leftcolgrid-$rightcolgrid)-3;?> omega">
             <div class="container">
              <jdoc:include type="modules" name="breadcrumbs" style="xhtml" />
               					<?php if ($this->getBuffer('message')) : ?>
                            <div class="error">
                                <h2>
                                    <?php echo JText::_('JNOTICE'); ?>
                                </h2>
                                <jdoc:include type="message" />
                                
                            </div>
                        <?php endif; ?>
              <jdoc:include type="component" />
             </div>
             </div>
            </div>
            <div class="clear"> </div>
            </div>
            </div> 
            <jdoc:include type="modules" name="position-10" />
            <div id="footer-outer"><?php if($this->countModules('position-2')) : ?><div id="main_bg"><jdoc:include type="modules" name="position-2" /></div><?php endif; ?><div id="footer-sub"><div id="footer">
								
                    <p class="copy">
                         <?php echo JText::_('GROW &copy; 2011');?> <a href="#">Privacy Policy </a>  <br/>

                    </p>
                   


                </div><!-- end footer -->

            </div>

        </div>    
		</div>

<jdoc:include type="modules" name="debug" />
    </body>
</html>

Đã khóa
 • Các chủ đề liên quan
  Trả lời
  Xem
  Bài viết mới nhất

Quay về