Hướng dẫn tìm hiểu về Mảng trong lập trình PHP

Chia sẻ mã nguồn và kinh nghiệm lập trình PHP, JavaScript, jQuery,...
Nội quy chuyên mục
Thành viên đăng quảng cáo trong chuyên mục này sẽ bị xóa toàn bộ bài viết và cấm vĩnh viễn tham gia Diễn đàn.

* Xem qui định đăng bài viết tại đây: Nội quy đăng bài viết
Đăng trả lời
niiticthanoi
Thành viên mới
Thành viên mới
Bài viết:2
Ngày tham gia:08/07/2019 - 10:08

Hướng dẫn tìm hiểu về Mảng trong lập trình PHP

Gửi bài gửi bởi niiticthanoi » 12/12/2019 - 13:58

Một mảng trong PHP là một cấu trúc dữ liệu sử dụng để lưu trữ một hoặc nhiều loại giá trị tương tự nhau.

Ví dụ, nếu bạn muốn lưu trữ 100 số, thay vì định nghĩa 100 biến thì bạn có thể dễ dàng định nghĩa một mảng có độ dài là 100.

Có ba loại mảng khác nhau trong PHP và từng mảng giá trị được truy cập sử dụng một ID được gọi là chỉ số của mảng.

1. Mảng số − Một mảng với một số chỉ số. Giá trị được lưu trữ và truy cập theo kiểu tuyến tính.

2. Mảng kết hợp − Một mảng với chuỗi như là chỉ số. Truy cập bằng cách sử dụng key.

3. Mảng đa chiều − Một mảng chứa nhiều hơn 1 mảng.

Chú Ý − Có rất nhiều hàm được PHP xây dựng sẵn để thao tác với mảng. Bạn có thể google thể tìm hiểu thêm.

1. Mảng số trong PHP


Các mảng này có thể lưu trữ số, chuỗi và bất kỳ đối tượng nào nhưng chỉ mục của chúng sẽ được biểu thị bằng số. Theo mặc định, chỉ số mảng bắt đầu từ số 0.

Ví dụ

Sau đây là ví dụ thấy làm thế nào để tạo ra và truy cập vào mảng số.

Ở đây chúng tôi đã sử dụng hàm array() để tạo ra mảng.

Mã: Chọn tất cả

<html>
  <body>
  
   <?php
     /* Phương thức tạo mảng đầu tiên. */
     $numbers = array( 1, 2, 3, 4, 5);
     
     foreach( $numbers as $value ) {
      echo "Giá trị là is $value <br />";
     }
     
     /* Phương thức tạo mảng thứ hai. */
     $numbers[0] = "one";
     $numbers[1] = "two";
     $numbers[2] = "three";
     $numbers[3] = "four";
     $numbers[4] = "five";
     
     foreach( $numbers as $value ) {
      echo "Value is $value <br />";
     }
   ?>
   
  </body>
</html>
Chúng ta sẽ nhận được kết quả sau:

Mã: Chọn tất cả

Giá trị là 1 
Giá trị là 2 
Giá trị là 3 
Giá trị là 4 
Giá trị là 5 
Giá trị là one 
Giá trị là two 
Giá trị là three 
Giá trị là four 
Giá trị là five
2. Mảng kết hợp trong PHP


Các mảng kết hợp rất giống với mảng số về chức năng nhưng chúng khác nhau về chỉ số của chúng. Mảng kết hợp sẽ có chỉ số của chúng dưới dạng chuỗi để bạn có thể thiết lập liên kết mạnh giữa key và value.

Để lưu trữ tiền lương của nhân viên trong một mảng, một mảng được lập chỉ mục bằng số sẽ không phải là lựa chọn tốt nhất. Thay vào đó, chúng ta có thể sử dụng tên nhân viên làm key trong mảng kết hợp của chúng ta và giá trị sẽ là mức lương tương ứng của họ.


Ví dụ:

Mã: Chọn tất cả

<html>
  <body>
   
   <?php
     /* Phương thức tạo mảng kết hợp đầu tiên. */
     $salaries = array("Hải" => 2000, "Doanh" => 1000, "Việt" => 500);
     
     echo "Lương của Hải là ". $salaries['Hải'] . "<br />";
     echo "Lương của Doanh là ". $salaries['Doanh']. "<br />";
     echo "Lương của Việt là ". $salaries['Việt']. "<br />";
     
     /* Phương thức tạo mảng kết hợp thứ 2. */
     $salaries['Hải'] = "Cao";
     $salaries['Doanh'] = "Trung bình";
     $salaries['Việt'] = "Thấp";
     
     echo "Lương của Hải là ". $salaries['Hải'] . "<br />";
     echo "Lương của Doanh là ". $salaries['Doanh']. "<br />";
     echo "Lương của Việt là ". $salaries['Việt']. "<br />";
   ?>
  
  </body>
</html>
Chúng ta nhận được kết quả:

Mã: Chọn tất cả

Lương của Hải là 2000
Lương của Doanh là 1000
Lương của Việt là 500
Lương của Hải là Cao
Lương của Doanh là Trung bình
Lương của Việt là Thấp

3. Mảng đa chiều trong PHP


Một mảng đa chiều trong PHP là việc mỗi phần tử trong mảng chính cũng có thể là một mảng khác. Và mỗi phần tử trong mảng con có thể lại là một mảng, v.v.

Các giá trị trong mảng đa chiều được truy cập bằng nhiều chỉ mục.

Ví dụ:

Trong ví dụ này, chúng ta tạo ra một mảng hai chiều để lưu trữ điểm của ba học sinh trong ba môn học.

Ví dụ này là một mảng kết hợp, bạn có thể tạo mảng số theo cùng một kiểu.

Mã: Chọn tất cả

<html>
  <body>
   
   <?php
     $marks = array( 
      "Hải" => array (
        "Toán => 6,
        "Lý" => 7,	
        "Hóa" => 8
      ),
      
      "Doanh" => array (
        "Toán" => 8,
        "Lý" => 8,
        "Hóa" => 7
      ),
      
      "Việt" => array (
        "Toán" => 7,
        "Lý" => 9,
        "Hóa" => 8
      )
     );
     
     /* Truy cập giá trị của mảng đa chiều */
     echo "Điểm Toán của Hải là : " ;
     echo $marks['Hải']['Toán'] . "<br />"; 
     
     echo "Điểm Toán của Doanh là : ";
     echo $marks['Doanh']['Toán'] . "<br />"; 
     
     echo "Điểm Toán của Việt là : " ;
     echo $marks['Việt']['Toán'] . "<br />"; 
   ?>
  
  </body>
</html>

Kết quả:

Mã: Chọn tất cả

Điểm Toán của Hải là 6
Điểm Toán của Doanh là 8
Điểm Toán của Việt là 7

Bạn đã hiểu về mảng trong PHP chưa?Qua bài viết này bạn đã được tìm hiểu về mảng trong PHP với ví dụ cụ thể của từng loại mảng.

Chúc bạn học PHP tốt.

Đăng trả lời
 • Các chủ đề liên quan
  Trả lời
  Xem
  Bài viết mới nhất

Quay về