cách up virtuemart lên web host

Thảo luận các vấn đề vể cài đặt và sử dụng Joomla! và các thành phần mở rộng của Joomla!
Nội quy chuyên mục
Thành viên đăng quảng cáo trong chuyên mục này sẽ bị xóa toàn bộ bài viết và cấm vĩnh viễn tham gia Diễn đàn.

* Xem qui định đăng bài viết tại đây: Nội quy đăng bài viết
Đăng trả lời
lamvanthi
Thành viên mới
Thành viên mới
Bài viết:7
Ngày tham gia:11/01/2012 - 07:44

cách up virtuemart lên web host

Gửi bài gửi bởi lamvanthi » 17/01/2012 - 12:12

hi! tất cả các bạn .mình tạo VM trên localhost thành công rồi nhưng khi úp lên web host thì không hiển thị phần quản lý VM còn các modun VM thì vẫn vào bình thường. joomla vào vẫn ok, chỉ có com VM khi click chuột vào thì trống trơn, không báo lỗi gì. ai biêt xin giúp mình với nhá. thank!

Hình đại diện của thành viên
TruongLe
Thành viên
Thành viên
Bài viết:1690
Ngày tham gia:14/09/2010 - 20:20

Re: cách up virtuemart lên web host

Gửi bài gửi bởi TruongLe » 17/01/2012 - 14:28

Trước khi đưa VirtueMart từ Localhost lên Web Host thì chỉ cần chú ý sửa địa chỉ web trong phần cấu hình của VirtueMart bằng cách vào Component VirtueMart ->Thiết lập cấu hình -> Bảo mật -> sửa địa chỉ trong mục Site URL và Địa chỉ bảo mật từ "localhost" thành địa chỉ web (tên miền) của bạn.

Ngoài ra có thể sửa trực tiếp bằng cách mở tập tin /administrator/components/com_virtuemart/virtuemart.cfg.php

Tìm dòng:

Mã: Chọn tất cả

// these path and url definitions here are based on the Joomla! Configuration
define( 'URL', 'http://localhost/' );
define( 'SECUREURL', 'http://localhost/' );
Sửa lại thành:

Mã: Chọn tất cả

// these path and url definitions here are based on the Joomla! Configuration
define( 'URL', 'http://domain.com/' );
define( 'SECUREURL', 'http://domain.com/' );
Thay domain.com bằng địa chỉ web (tên miền) của bạn.

:)
* Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm của Diễn đàn trước khi đặt câu hỏi.
* Hãy đặt tên cho Chủ đề diễn tả đúng với nội dung để thuận tiện khi tìm kiếm.
* Hãy chia sẻ kiến thức của bạn vì không chỉ giúp được mọi người mà còn giúp mình ghi nhớ những điều đã biết!

lamvanthi
Thành viên mới
Thành viên mới
Bài viết:7
Ngày tham gia:11/01/2012 - 07:44

Re: cách up virtuemart lên web host

Gửi bài gửi bởi lamvanthi » 17/01/2012 - 15:42

mình đã sửa lại như vậy rồi vẫn bó tay.
cấu hình tui sửa đây ah:

Mã: Chọn tất cả

if( !defined( '_VALID_MOS' ) && !defined( '_JEXEC' ) ) die( 'Direct Access to '.basename(__FILE__).' is not allowed.' );
/**
*
* @version $Id: virtuemart.cfg-dist.php 1364 2008-04-09 16:44:28Z soeren_nb $
* @package VirtueMart
* @subpackage core
* @copyright Copyright (C) 2004-2007 - soeren. All rights reserved.
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU/GPL, see LICENSE.php
* VirtueMart is free software. This version may have been modified pursuant
* to the GNU General Public License, and as distributed it includes or
* is derivative of works licensed under the GNU General Public License or
* other free or open source software licenses.
* See /administrator/components/com_virtuemart/COPYRIGHT.php for copyright notices and details.
*
* http://virtuemart.net
*/
	
global $mosConfig_absolute_path,$mosConfig_live_site, $mosConfig_secret;
if( !class_exists( 'jconfig' )) {
	$global_lang = $GLOBALS['mosConfig_lang'];
	
	@include( dirname( __FILE__ ).'/../../../configuration.php' );
	
	$GLOBALS['mosConfig_lang'] = $mosConfig_lang = $global_lang;
}
// Check for trailing slash
if( $mosConfig_live_site[strlen( $mosConfig_live_site)-1] == '/' ) {
	$app = '';
}
else {
	$app = '/';
}
// these path and url definitions here are based on the mambo configuration
define( 'URL',  ‘http://domain cua minh.com/‘ );
define( 'SECUREURL',  ‘http://domain cua minh.com/‘);
if ( @$_SERVER['HTTPS'] == 'on' ) {
	define( 'IMAGEURL', SECUREURL .'components/com_virtuemart/shop_image/' );
} else {
	define( 'IMAGEURL', URL .'components/com_virtuemart/shop_image/' );
}
define( 'COMPONENTURL', URL .'administrator/components/com_virtuemart/' );
define( 'ADMINPATH', $mosConfig_absolute_path.'/administrator/components/com_virtuemart/' );
define( 'CLASSPATH', ADMINPATH.'classes/' );
define( 'PAGEPATH', ADMINPATH.'html/' );
define( 'IMAGEPATH', $mosConfig_absolute_path.'/components/com_virtuemart/shop_image/' );

define( 'VM_THEMEPATH', $mosConfig_absolute_path.'/components/com_virtuemart/themes/ja_larix/' );
define( 'VM_THEMEURL', $mosConfig_live_site.'/components/com_virtuemart/themes/ja_larix/' );

@define('VM_TABLEPREFIX', 'vm' );
define('VM_PRICE_SHOW_PACKAGING_PRICELABEL', '' );
define('VM_PRICE_SHOW_INCLUDINGTAX', '' );
define('VM_PRICE_ACCESS_LEVEL', 'Public Frontend' );
define('VM_REGISTRATION_TYPE', 'NORMAL_REGISTRATION' );
define('VM_BROWSE_ORDERBY_FIELD', 'product_name');
define('VM_GENERALLY_PREVENT_HTTPS', '1');
define('VM_SHOW_REMEMBER_ME_BOX', '');
define('VM_REVIEWS_MINIMUM_COMMENT_LENGTH', '100');
define('VM_REVIEWS_MAXIMUM_COMMENT_LENGTH', '2000');
define('VM_SHOW_PRINTICON', '1');
define('VM_SHOW_EMAILFRIEND', '1');
define('PSHOP_PDF_BUTTON_ENABLE', '1');
define('VM_REVIEWS_AUTOPUBLISH', '');
define('VM_PROXY_URL', '');
define('VM_PROXY_PORT', '');
define('VM_PROXY_USER', '');
define('VM_PROXY_PASS', '');
define('VM_ONCHECKOUT_SHOW_LEGALINFO', '');
define('VM_ONCHECKOUT_LEGALINFO_SHORTTEXT', '');
define('VM_ONCHECKOUT_LEGALINFO_LINK', '');
define('PSHOP_IS_OFFLINE', '');
define('PSHOP_OFFLINE_MESSAGE', '<h2>Our Shop is currently down for maintenance.</h2> Please check back again soon.');
define('USE_AS_CATALOGUE', '');
define('ENABLE_DOWNLOADS', '1');
define('DOWNLOAD_MAX', '3');
define('DOWNLOAD_EXPIRE', '432000');
define('ENABLE_DOWNLOAD_STATUS', 'C');
define('DISABLE_DOWNLOAD_STATUS', 'X');
define('DOWNLOADROOT', $mosConfig_absolute_path.'/media/');
define('VM_DOWNLOADABLE_PRODUCTS_KEEP_STOCKLEVEL', '');
define('_SHOW_PRICES', '1');
define('ORDER_MAIL_HTML', '1');
define('HOMEPAGE', 'shop.index');
define('CATEGORY_TEMPLATE', 'managed');
define('FLYPAGE', 'flypage.tpl');
define('PRODUCTS_PER_ROW', '1');
define('ERRORPAGE', 'shop.error');
define('DEBUGPAGE', 'shop.debug');
define('NO_IMAGE', 'noimage.gif');
define('SEARCH_ROWS', '20');
define('SEARCH_COLOR_1', '#f9f9f9');
define('SEARCH_COLOR_2', '#f0f0f0');
define('DEBUG', '');
define('SHOWVERSION', '1');
define('PSHOP_ADD_TO_CART_STYLE', 'add-to-cart_orange.gif');
define('TAX_VIRTUAL', '1');
define('TAX_MODE', '1');
define('MULTIPLE_TAXRATES_ENABLE', '');
define('PAYMENT_DISCOUNT_BEFORE', '');
define('PSHOP_ALLOW_REVIEWS', '1');
define('PSHOP_AGREE_TO_TOS_ONORDER', '');
define('SHOW_CHECKOUT_BAR', '1');
define('CHECK_STOCK', '');
define('ENCODE_KEY', md5( $mosConfig_secret ) );
define('NO_SHIPPING', '');
define('NO_SHIPTO', '');
define('AFFILIATE_ENABLE', '');
define('PSHOP_ALLOW_FRONTENDADMIN_FOR_NOBACKENDERS', '');
define('PSHOP_IMG_RESIZE_ENABLE', '');
define('PSHOP_IMG_WIDTH', '90');
define('PSHOP_IMG_HEIGHT', '90');
define('PSHOP_COUPONS_ENABLE', '1');
define('PSHOP_SHOW_PRODUCTS_IN_CATEGORY', '');
define('PSHOP_SHOW_TOP_PAGENAV', '1');
define('PSHOP_SHOW_OUT_OF_STOCK_PRODUCTS', '1');
define('VM_CURRENCY_CONVERTER_MODULE', 'convertECB');
define('VM_CONTENT_PLUGINS_ENABLE', '');
define('VM_ENABLE_COOKIE_CHECK', '1');
define('VM_FEED_ENABLED', '1');
define('VM_FEED_CACHE', '1');
define('VM_FEED_CACHETIME', '3600');
define('VM_FEED_TITLE', 'Latest Products from {storename}');
define('VM_FEED_TITLE_CATEGORIES', '{storename} - Latest Products from Category: {catname}');
define('VM_FEED_SHOW_IMAGES', '1');
define('VM_FEED_SHOW_PRICES', '1');
define('VM_FEED_SHOW_DESCRIPTION', '1');
define('VM_FEED_DESCRIPTION_TYPE', 'product_s_desc');
define('VM_FEED_LIMITTEXT', '1');
define('VM_FEED_MAX_TEXT_LENGTH', '250');
define('VM_STORE_CREDITCARD_DATA', '1');
define('VM_ENCRYPT_FUNCTION', 'AES_ENCRYPT');
define('VM_COMPONENT_NAME', 'com_virtuemart');
define('VM_LOGFILE_ENABLED', '');
define('VM_LOGFILE_NAME', '');
define('VM_LOGFILE_LEVEL', 'PEAR_LOG_WARNING');
define('VM_DEBUG_IP_ENABLED', '');
define('VM_DEBUG_IP_ADDRESS', '');
define('VM_LOGFILE_FORMAT', '%{timestamp} %{ident} [%{priority}] [%{remoteip}] [%{username}] %{message}');

/* OrderByFields */
global $VM_BROWSE_ORDERBY_FIELDS;
$VM_BROWSE_ORDERBY_FIELDS = array( 'product_name', 'product_price', 'product_cdate' );

/* Shop Modules that run with https only*/
global $VM_MODULES_FORCE_HTTPS;
$VM_MODULES_FORCE_HTTPS = array( 'account','checkout' );

global $VM_CHECKOUT_MODULES;
$VM_CHECKOUT_MODULES = array('CHECK_OUT_GET_SHIPPING_ADDR' => array('order' => 1,'enabled'=>1),
		'CHECK_OUT_GET_SHIPPING_METHOD' => array('order' => 2,'enabled'=>1),
		'CHECK_OUT_GET_PAYMENT_METHOD' => array('order' => 3,'enabled'=>1),
		'CHECK_OUT_GET_FINAL_CONFIRMATION' => array('order' => 4,'enabled'=>1)
	);
							
/* Shipping Methods Definition */
global $PSHOP_SHIPPING_MODULES;
$PSHOP_SHIPPING_MODULES[0] = "flex";
$PSHOP_SHIPPING_MODULES[1] = "standard_shipping";
?>

Hình đại diện của thành viên
TruongLe
Thành viên
Thành viên
Bài viết:1690
Ngày tham gia:14/09/2010 - 20:20

Re: cách up virtuemart lên web host

Gửi bài gửi bởi TruongLe » 17/01/2012 - 17:47

Bạn hãy kểm tra lại Host.

1/ Không phải là Free Host

2/ Host phải tương thích với Joomla!.
* Hãy sử dụng công cụ tìm kiếm của Diễn đàn trước khi đặt câu hỏi.
* Hãy đặt tên cho Chủ đề diễn tả đúng với nội dung để thuận tiện khi tìm kiếm.
* Hãy chia sẻ kiến thức của bạn vì không chỉ giúp được mọi người mà còn giúp mình ghi nhớ những điều đã biết!

Đăng trả lời
  • Các chủ đề liên quan
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Quay về