Cách cài đặt lại các Component đã bị xóa trong Joomla! 1.5

Thảo luận các vấn đề vể cài đặt và sử dụng Joomla! và các thành phần mở rộng của Joomla!
Nội quy chuyên mục
Thành viên đăng quảng cáo trong chuyên mục này sẽ bị xóa toàn bộ bài viết và cấm vĩnh viễn tham gia Diễn đàn.

* Xem qui định đăng bài viết tại đây: Nội quy đăng bài viết
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
BuaXua
Điều hành viên chính
Điều hành viên chính
Bài viết:51
Ngày tham gia:12/09/2010 - 22:54

Cách cài đặt lại các Component đã bị xóa trong Joomla! 1.5

Gửi bài gửi bởi BuaXua » 22/10/2019 - 21:03

Trong Joomla! 1.5, các Component (Banners, News Feeds, Polls, and Weblinks) có thể xóa được bằng cách truy cập vào administrator back-end: Extensions > Install/Uninstall > Components. Do các Component này không có các gói cài đặt tự động nên nếu muốn cài đặt lại chúng thì phải thực hiện theo phương pháp thủ công.

Sau đây là cách cài đặt lại các Component đã bị xóa trong Joomla! 1.5

Tải gói cài đặt đầy đủ của phiên bản Joomla! 1.5.x đang sử dụng về và giải nén chúng.

Sao chép (Copy) hoặc Upload (nếu thực hiện trên Hosting) các thư mục và tập tin của Component muốn cài đặt lại vào đúng vị trí tương ứng của nó. (Xem thông tin bên dưới)

Các thư mục chứa Component trong Joomla! là administrator/components (Back-end) và components (Front-end), trong đó có các thư mục được đặt theo tên của Component.

Tạo lại các dữ liệu cho Component muốn cài đặt lại trong bảng jos_components của Database bằng cách trong phpMyAdmin chọn tab SQL và dán (Paste) các dòng lệnh SQL (Xem thông tin bên dưới) vào ô trống (Run SQL query) và nhấn nút Go

Hình ảnh
Bạn phải sao lưu các thư mục, tập tin và database của Joomla! trước khi thực hiện để có thể khôi phục lại nếu bị lỗi.
Sau đây là thông tin về tên, thư mục và lệnh SQL để cài đặt lại các Component:

Banner

/administrator/components/com_banners/
/components/com_banners/

Mã: Chọn tất cả

INSERT INTO `jos_components` VALUES (1, 'Banners', '', 0, 0, '', 'Banner Management', 'com_banners', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, 'track_impressions=0\ntrack_clicks=0\ntag_prefix=\n\n', 1);
INSERT INTO `jos_components` VALUES (2, 'Banners', '', 0, 1, 'option=com_banners', 'Active Banners', 'com_banners', 1, 'js/ThemeOffice/edit.png', 0, '', 1);
INSERT INTO `jos_components` VALUES (3, 'Clients', '', 0, 1, 'option=com_banners&c=client', 'Manage Clients', 'com_banners', 2, 'js/ThemeOffice/categories.png', 0, '', 1);
News Feeds

/administrator/components/com_newsfeeds/
/components/com_newsfeeds/

Mã: Chọn tất cả

INSERT INTO `jos_components` VALUES (11, 'News Feeds', 'option=com_newsfeeds', 0, 0, '', 'News Feeds Management', 'com_newsfeeds', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, '', 1);
INSERT INTO `jos_components` VALUES (12, 'Feeds', '', 0, 11, 'option=com_newsfeeds', 'Manage News Feeds', 'com_newsfeeds', 1, 'js/ThemeOffice/edit.png', 0, 'show_headings=1\nshow_name=1\nshow_articles=1\nshow_link=1\nshow_cat_description=1\nshow_cat_items=1\nshow_feed_image=1\nshow_feed_description=1\nshow_item_description=1\nfeed_word_count=0\n\n', 1);
INSERT INTO `jos_components` VALUES (13, 'Categories', '', 0, 11, 'option=com_categories&section=com_newsfeeds', 'Manage Categories', '', 2, 'js/ThemeOffice/categories.png', 0, '', 1);
Polls

/administrator/components/com_poll/
/components/com_poll/

Mã: Chọn tất cả

INSERT INTO `jos_components` VALUES (10, 'Polls', 'option=com_poll', 0, 0, 'option=com_poll', 'Manage Polls', 'com_poll', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, '', 1);
Cài dữ liệu mẫu cho Component Poll:

Mã: Chọn tất cả

CREATE TABLE `jos_polls` (`id` int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,`title` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',`alias` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',`voters` int(9) NOT NULL DEFAULT '0',`checked_out` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',`checked_out_time` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',`published` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',`access` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',`lag` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=15 ;
INSERT INTO `jos_polls` VALUES (14, 'Joomla! is used for?', 'joomla-is-used-for', 11, 0, '0000-00-00 00:00:00', 1, 0, 86400);
CREATE TABLE `jos_poll_data` (`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `pollid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',`text` text NOT NULL, `hits` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', PRIMARY KEY (`id`), KEY `pollid` (`pollid`,`text`(1))) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=13;
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (1, 14, 'Community Sites', 2);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (2, 14, 'Public Brand Sites', 3);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (3, 14, 'eCommerce', 1);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (4, 14, 'Blogs', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (5, 14, 'Intranets', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (6, 14, 'Photo and Media Sites', 2);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (7, 14, 'All of the Above!', 3);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (8, 14, '', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (9, 14, '', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (10, 14, '', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (11, 14, '', 0);
INSERT INTO `jos_poll_data` VALUES (12, 14, '', 0);
CREATE TABLE `jos_poll_date` (`id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', `vote_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `poll_id` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', PRIMARY KEY (`id`), KEY `poll_id` (`poll_id`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=12 ;
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES (1, '2006-10-09 13:01:58', 1, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES (2, '2006-10-10 15:19:43', 7, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES (3, '2006-10-11 11:08:16', 7, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES (4, '2006-10-11 15:02:26', 2, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES (5, '2006-10-11 15:43:03', 7, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES (6, '2006-10-11 15:43:38', 7, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES (7, '2006-10-12 00:51:13', 2, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES (8, '2007-05-10 19:12:29', 3, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES (9, '2007-05-14 14:18:00', 6, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES (10, '2007-06-10 15:20:29', 6, 14);
INSERT INTO `jos_poll_date` VALUES (11, '2007-07-03 12:37:53', 2, 14);
CREATE TABLE `jos_poll_menu` (`pollid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `menuid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', PRIMARY KEY (`pollid`,`menuid`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
Web Links

/administrator/components/com_weblinks/
/components/com_weblinks/

Mã: Chọn tất cả

INSERT INTO `jos_components` VALUES (4, 'Web Links', 'option=com_weblinks', 0, 0, '', 'Manage Weblinks', 'com_weblinks', 0, 'js/ThemeOffice/component.png', 0, 'show_comp_description=1\ncomp_description=\nshow_link_hits=1\nshow_link_description=1\nshow_other_cats=1\nshow_headings=1\nshow_page_title=1\nlink_target=0\nlink_icons=\n\n', 1);
INSERT INTO `jos_components` VALUES (5, 'Links', '', 0, 4, 'option=com_weblinks', 'View existing weblinks', 'com_weblinks', 1, 'js/ThemeOffice/edit.png', 0, '', 1);
INSERT INTO `jos_components` VALUES (6, 'Categories', '', 0, 4, 'option=com_categories&section=com_weblinks', 'Manage weblink categories', '', 2, 'js/ThemeOffice/categories.png', 0, '', 1);
Tạo weblinks table:

Mã: Chọn tất cả

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_weblinks` (`id` int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, `catid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `sid` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `title` varchar(250) NOT NULL DEFAULT '', `alias` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', `url` varchar(250) NOT NULL DEFAULT '', `description` text NOT NULL, `date` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', `hits` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `published` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', `checked_out` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `checked_out_time` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', `ordering` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `archived` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', `approved` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1', `params` text NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`), KEY `catid` (`catid`,`published`,`archived`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;
Cài dữ liệu mẫu cho Component Weblinks:

Mã: Chọn tất cả

INSERT INTO `jos_weblinks` VALUES(1, 2, 0, 'Joomla!', 'joomla', 'http://www.joomla.org', 'Home of Joomla!', '2005-02-14 15:19:02', 5, 1, 0, '0000-00-00 00:00:00', 1, 0, 1, 'target=0');
INSERT INTO `jos_weblinks` VALUES(2, 2, 0, 'php.net', 'php', 'http://www.php.net', 'The language that Joomla! is developed in', '2004-07-07 11:33:24', 8, 1, 0, '0000-00-00 00:00:00', 3, 0, 1, '');
INSERT INTO `jos_weblinks` VALUES(3, 2, 0, 'MySQL', 'mysql', 'http://www.mysql.com', 'The database that Joomla! uses', '2004-07-07 10:18:31', 3, 1, 0, '0000-00-00 00:00:00', 5, 0, 1, '');
INSERT INTO `jos_weblinks` VALUES(4, 2, 0, 'OpenSourceMatters', 'opensourcematters', 'http://www.opensourcematters.org', 'Home of OSM', '2005-02-14 15:19:02', 13, 1, 0, '0000-00-00 00:00:00', 2, 0, 1, 'target=0');
INSERT INTO `jos_weblinks` VALUES(5, 2, 0, 'Joomla! - Forums', 'joomla-forums', 'http://forum.joomla.org', 'Joomla! Forums', '2005-02-14 15:19:02', 6, 1, 0, '0000-00-00 00:00:00', 4, 0, 1, 'target=0');
INSERT INTO `jos_weblinks` VALUES(6, 2, 0, 'Ohloh Tracking of Joomla!', 'ohloh-tracking-of-joomla', 'http://www.ohloh.net/projects/20', 'Objective reports from Ohloh about Joomla''s development activity. Joomla! has some star developers with serious kudos.', '2007-07-19 09:28:31', 3, 1, 0, '0000-00-00 00:00:00', 6, 0, 1, 'target=0\n\n');
Các lệnh SQL trên đây dùng cho bảng dữ liệu có tiền tố (Prefix) mặc định của Joomla! là jos_, nếu bảng dữ liệu của bạn khác thì phải sửa các lệnh SQL này lại cho đúng.
https://www.buaxua.vn => Trang web BuaXua.vn
https://www.buaxua.vn/forum => Diễn đàn Hỏi - Đáp BuaXua.vn

Đăng trả lời
  • Các chủ đề liên quan
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Quay về